A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent az „Esély Otthon” (EFOP-1.2.11-16) című felhívás.

A felhívás céljai:

 • javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei a kevésbé fejlett régiókban, kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által;
 • a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok valósuljanak meg;
 • helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok.

Indoklás

A vidéki fiatalok (elsősorban a kisebb településeken élő fiatalok) lehetőségeiket tekintve az élet számos területén hátránnyal indulnak. Mind a számukra rendelkezésre álló – oktatási, egészségügyi, kulturális – szolgáltatások, mind a munkalehetőségek, az infrastrukturális feltételek és közösségi aktivitások tekintetében egy falusi/vidéki fiatal eltérő, kedvezőtlenebb helyzetben van, mint egy nagyobb településen élő fiatal.

Ebből adódóan magas az elvándorlás a vidéki fiatalok, és különösen a képzettebb, alkalmazkodó-képesebb rétegek körében, amely a vidéki térségek egy részének elöregedéséhez, szociokulturális közegének romlásához és a szolgáltatások, közszolgáltatások eróziójához vezet, amely egyfajta öngerjesztő folyamatot (ördögi kört) alkotva még tovább szűkíti a vidéki fiatalok életesélyeit és növeli az elvándorlást – olvasható a felhívásban.

Kerek összeg a keretösszeg

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint, a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Egy pályázat 50 millió – 200 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást kaphat, a kormány 50–200 támogatott támogatási kérelemmel számol.

Mire költhető a támogatás?

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. A támogatást igénylő vagy amennyiben nem áll rendelkezésére saját tulajdonú ingatlan, konzorciumi partnerének tulajdonában lévő ingatlanok kialakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára. (A támogatási összeg maximálisan 50 százalékának erejéig.)
 2. Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek (pl. önéletrajzírás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése. (A támogatási összeg maximálisan 10 százalékának erejéig.)
 3. A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése. (A támogatási összeg maximálisan 10 százalékának erejéig.)
 4. A 3. pont alapján a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára (legfeljebb a projekt lezárásáig). (A támogatási összeg maximálisan 50 százalékának erejéig.)
 5. Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre. (A támogatási összeg maximálisan 10 százalékának erejéig.)
 6. A fiatalok helyben maradását támogató, saját (dokumentált) jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása. (A támogatási összeg maximálisan 20 százalékának erejéig.)

A fentiek közül minimum 4 tevékenység választása kötelező.

A pályázók köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak önállóan vagy konzorciumvezetőként olyan helyi önkormányzatok nyújthatnak be, amelyekre teljesül az alábbi két feltétel:

 • a támogatási kérelmet benyújtó település 3000–20 000 fő állandó lakossal rendelkezik, vagy 3000 főnél kevesebb lakossal rendelkező járási székhely;
 • a támogatási kérelemben szereplő településen a 18–35 éves korosztály száma csökkenő tendenciát mutat.

Konzorciumi partnerként civil szervezetek, egyházi jogi személyek, nonprofit gazdasági társaságok, illetve önkormányzatok, önkormányzati társulások vonhatóak be (önkormányzatok, önkormányzati társulások akkor, amennyiben megfelelnek az önálló vagy konzorciumvezetőként támogatást igénylő vonatkozásában meghatározott feltételeknek).

Egy szervezet egy támogatási kérelemben vehet rész.