Az iLex és a KamaraOnline ingyenes jogi iratminta-adatbázisában, a Vállalkozói tudástárban a végelszámolás lezárásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és sablonokat mutatjuk be.

A végelszámolás megindításáról már volt szó a Vállalkozói tudástárban, jelen cikk a végelszámolás lezárását tárgyalja. Rövid áttekintést adunk az eljárás menetéről, illetve kifejezetten a végelszámolás befejezésére vonatkozó szabályokról. Az eljárás önmagában nem bonyolult, de a végelszámoló, a könyvelő és az ügyvéd folyamatos együttműködését igényli.

A végelszámolás útján történő jogutód nélküli megszűnésre kizárólag akkor van mód és lehetőség, ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre más vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

A végelszámolási eljárás lefolytatásának szabályait a gazdasági társaságok vonatkozásában

  • a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) VIII. fejezete,
  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezései és
  • a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet

szabályozza.

Végelszámolás lezárása

A végelszámolás befejezésekor a Ctv. 111. § (1) bek. alapján a végelszámoló elkészíti és – a cégnél működő felügyelőbizottság vagy más ellenőrzésre feljogosított szerv, illetve könyvvizsgáló jelentésével együtt – a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra az alábbi dokumentumokat:

  • az adóbevallásokat,
  • a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, amelynek mérlegében az eszközök, illetve az esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, a piaci értéken történő értékelésnek az eredményre gyakorolt hatását az eredmény-kimutatás tartalmazza,
  • a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz – amennyiben a végelszámoló nem ingyenesen látja el tevékenységét –,
  • a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést),
  • a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot.

A legfőbb szerv az előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, amelyben dönthet a jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról is. A határozatban – szükség esetén – rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is. (Ctv. 111. § (3) bek.)

A törvényi rendelkezések alapján tehát a végelszámoló köteles gondoskodni a cég iratanyagának elhelyezéséről. Az ezzel kapcsolatos költségeket és a megszűnés utáni iratőrzés költségeit a vagyonfelosztási javaslatban fel kell tüntetni. A vagyonfelosztás során úgy is meg lehet állapodni, hogy a cég iratanyagának őrzését (ingyenesen vagy ellenérték fejében) a tagok valamelyike vállalja. (Ctv. 112. §).

A fentiekben felsorolt iratok jóváhagyása és a vagyonfelosztási határozat elfogadása után a legfőbb szerv dönt a felosztott vagyon kiadásának időpontjáról, amelynek lebonyolítására a végelszámoló köteles. A vagyon kiadására nem kerülhet sor a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát megelőzően (Ctv. 112. § (3) bek.).

A végelszámoló által benyújtott, a cég törlésére irányuló kérelem illetékmentes, továbbá a cég törlését tartalmazó végzés közzétételéért közzétételi költségtérítést nem kell fizetni.

A végelszámolás befejezésre mindaddig nem kerülhet sor, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek.

Amennyiben a végelszámolás folyamata alatt a társaság legfőbb szerve úgy látja, hogy mégsem kívánják a társaságot jogutód nélkül megszüntetni (azaz tovább folytatja a működését), úgy a Ctv. 113. § alapján a legfőbb szerv – a cég törlésére irányuló kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig – elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének továbbfolytatását. Ebben az esetben a végelszámoló megbízásának visszavonásáról, a végelszámoló díjának megállapításáról és kifizetéséről és az új vezető tisztségviselő megválasztásáról is dönteni kell.

A cégbíróság a végelszámolás befejezésekor a cég törlésére irányuló kérelem benyújtását követően végzést hoz, amellyel a céget jogutód nélkül törli a cégjegyzékből. A cégbíróság ezen végzése a Cégközlönyben közzétételre kerül.