A munkaviszony egyik fontos alapdokumentuma a munkaköri leírás. A munkaköri leírást a munkáltatónak kell közölnie a munkavállalóval a munkaviszony kezdetén. Előfordulhat azonban, hogy a feladatkörök változása miatt módosításra van szükség. Felmerülhet ennek kapcsán a kérdés: mit kell tartalmaznia a munkaköri leírásnak, és változtatható-e egyoldalúan a munkáltató által? A kérdésekre Szabó Gergely ügyvéd, a Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda irodavezető partnere válaszol.

A munkakör

A munkakör azon munkák és feladatok összessége, amelyet a munkavállaló a munkaviszonyban köteles ellátni, és amelyben őt a munkáltató foglalkoztatni köteles. A munkakör meghatározását a munkaszerződésnek kell tartalmaznia. Nem beszélhetünk létrejött munkaszerződésről, ha a felek a munkakörben nem állapodtak meg.

A munkaköri feladatokat nem szükséges és nem is célszerű a munkaszerződésben minden feladatra vonatkozóan, részletesen körülírni. Rendszerint elegendő, ha a munkakör megnevezését tartalmazza a szerződés. A munkakör megjelölése tehát lehet általános jellegű, amennyiben abból kitűnik az elvégzendő munka jellege és az elvégezendő feladatok köre (pl. pénztáros). Kerülni kell azonban a túlzottan általános jellegű munkakör meghatározást, különösen akkor, ha a munkavállalónak munkaköri leírást sem adnak e munkakörre vonatkozóan.

Magát a munkakört többféle módon meg lehet határozni, így a foglalkozás megjelölésével, a feladat jellegének általános meghatározásával, vagy a fontosabb munkafeladatok leírásával. Az sem kizárt, hogy egy dolgozót többféle munkakör ellátására alkalmazzanak.

A munkaköri leírás tartalma

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkakörbe tartozó feladatokról. A munkáltató e kötelezettségének rendszerint a munkaköri leírás átadásával tesz eleget.

A munkaköri leírás fogalmát és tartalmát a törvény az említetteken túl nem határozza meg. A minimális tartalom a törvény alapján a munkakörbe tartozó feladatokról szóló tájékoztatás. A feladatok meghatározás mind a munkáltató, mind a dolgozó számára fontos, hiszen ezek képezik a kötelezően ellátandó feladatokat. Más munkakörbe tartozó feladatok elvégzésre csak korlátozottan kötelezhető a munkavállaló, mivel a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás a naptári évenként 44 munkanapot nem haladhatja meg. Továbbá a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (beleértve az eltérő munkakört is) nem jelenhet a munkavállalóra aránytalan sérelmet (például végzettségére tekintettel).

A munkafeladatok meghatározásán túl a munkaköri leírásban gyakran szabályoznak más kérdéseket is, így az alá-fölérendeltségi viszonyokat (felettes, beosztottak személye), a helyettesítést, a munkavállaló helyét a munkáltató szervezetében, a felelősségi köröket, a munkakör betöltésének személyi és egyéb feltételeit (végzettség, képzettség stb.).

A munkaköri leírás módosítása

A munkaköri leírás rendszerint nem része a munkaszerződésnek, ezért a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a tartalmát egyoldalúan módosítsa. Tehát például a munkakör jellegéből adódó egyes feladatokat kivehet, más feladatokat felvehet, kibővíthet. Azonban a módosítási lehetőségnek vannak korlátai. A munkáltató egyoldalúan nem alakíthatja át olyan mértékben a munkaköri leírásban foglalt feladatokat, hogy az a munkakör megváltozásához vezessen. Így például, a munkaköri leírás nem bővíthető ki egyoldalúan olyan feladatokkal, amelyek egyértelműen egy eltérő munkakör lényeges tevékenységei. A munkakör megváltoztatásához ugyanis már a felek közös megegyezéssel történő munkaszerződés módosítása szükséges.

               

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd