A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-6.9.1-16) felhívás.

A felhívás célja „a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése” – olvasható a hivatalos pályázati oldalon megjelent tájékoztatásban. A támogatott programoknak a szegregációval veszélyeztetett, illetve szegregált területekre kell fókuszálniuk.

A tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 2,308 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Önállóan támogatható tevékenységek

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:

 • közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);
 • az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;
 • az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
 • a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok;
 • mediációs és antidiszkriminációs programok.

B) Folyamatos szociális munka megteremtése:

 • pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;
 • problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;
 • szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;
 • szociális munkások szupervíziója.

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:

 • munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok);
 • foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében;
 • közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre.

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:

 • családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
 • a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok.

E) Törekvés az egészség fejlesztésére:

 • egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);
 • hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz.

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:

 • hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);
 • jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;
 • közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.).

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:

 • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;
 • helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).

A pályázók köre

Támogatási kérelem önálló benyújtására kizárólag a megyei jogú városok önkormányzatai (és megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai jogosultak.

Kivételt jelent Szekszárd Megyei Jogú Város területe, mert ott a felhívás standard eljárásrendben jelenik meg és az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 • helyi önkormányzati költségvetési szervek;
 • helyi nemzetiségi önkormányzatok;
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek;
 • egyházi jogi személyek;
 • önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások.