Az új Ptk. több jelentős újítást vezetett be, ami komoly feladat elé állítja a gazdasági társaságok vezetőit és a gyakorló jogászokat egyaránt. A KamaraOnline sorozatának első részében dr. Gór Csaba ügyvéd, az iLex ADVOCAT üzletágvezetője a legfontosabb változásokat tekinti át.

Hosszan tartó kodifikációs munka eredményeképpen az Országgyűlés elfogadta a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: új Ptk.), amely 2014. március 15. napján lépett hatályba. Az új kódex megalkotói integrált megoldást választottak, és elődjével szemben immár a magánjogi joganyag jóval szélesebb körét tartalmazza. Ennek megfelelően az új Ptk. többek között felváltotta a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt (a továbbiakban: Gt.) is, és Harmadik Könyvében szabályozza a legfontosabb jogi személyeket, így a gazdasági társaságokat is.

Az új Ptk. a Gt.-hez képest, több jelentős újítást vezetett be, melyek kiemelkedő gyakorlati jelentőséggel bírnak és komoly feladat elé állítják a gazdasági társaságok vezetőit és a gyakorló jogászokat egyaránt. A jogalkotó felismerte, hogy össztársadalmi érdek az, hogy a Ptk. hatálybalépése zökkenőmentesen, a jogrendszer koherenciájának megőrzése mellett történjen. Ebből a célból alkották meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényt (a továbbiakban: Ptké.), amely a legfontosabb társasági jogi újítások tekintetében két lépcsős hatályba léptetést rendelt el.

A törvény előírásai értelmében, az általános hatályba lépését, azaz 2014. március 15. napját követően, a két legfontosabb határidő:

  • 2015. március 15. és
  • 2016. március 15.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben átmeneti rendelkezés nem szabályoz valamely kérdést, annak tekintetében az új Ptk. általános hatályba léptető rendelkezéseit kell alkalmazni, melynek értelmében a törvény 2014. március 15. napján lépett hatályba. (Ptk. 8:4 §).

A gazdasági társaságok tekintetében a Ptké. 12. § (1) bekezdése előírja, hogy a 2014. március 15. napján már bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló társaságoknak az első létesítő okirat módosítás alkalmával határozniuk kell a Ptk. szerinti továbbműködésről, amelyet az erről szóló határozattal együtt be kell nyújtani a cégbírósághoz. Ennek azért van jelentősége, mert az adott társaság vonatkozásában a döntés meghozatalának időpontjától kell alkalmazni az új Ptk. rendelkezéseit. Fontos, hogy a Ptké. 12. § b) pontja meghatározza azt is, hogy az új Ptk. előírásai – létesítő okirat módosítása hiányában –

  • a kkt. és a bt. esetén 2015. március 15.,
  • a kft. az rt. és az egyesülés tekintetében pedig 2016. március 15. napjától alkalmazandó.

Ezeknek az időpontoknak a szem előtt tartása azért fontos, mert a Ptké. kifejezetten akként rendelkezik, hogy ezt követően (2015. március 15. és 2016. március 15) a társaságok létesítő okirata nem tartalmazhat az új Ptk. szabályaival összhangban nem álló rendelkezést.

Mit jó tudni a gazdasági társaságoknak az új Ptk. szabályainak alkalmazása során? 

  1. Lényeges körülmény, hogy a létesítő okiratnak – kifejezetten e szabály alapján történő – módosítása mentes az illeték és a közzétételi költség alól.
  2. Kiemelendő az is, hogy bizonyos technikai rendelkezések esetén (pl. a Gt.-re való általános hivatkozás) nem szükséges a létesítő okirat módosítása.
  3. Figyelmet érdemel az a rendelkezés, mely szerint a jogi személyekre vonatkozó szabályok diszpozitívak. Ez jelentős mozgásteret biztosít a tagoknak illetve alapítóknak, ami azonban a társaságok hitelezői vagy munkavállalói számára sérelmes lehet. Ezt az új Ptk. igyekszik kiküszöbölni, általános keretszabályokkal valamint az egyes jogi személyek tekintetében alkalmazandó intézkedésekkel is.
  4. Itt kell megemlíteni az új Ptk. egyik legnagyobb gyakorlati jelentőséggel bíró társasági jogi újítását, mely szerint a korlátolt felelősségű társaságok esetén a törzstőke nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. A törzstőke-minimum szabályozásának kettős célja van. Egyrészt a hitelezői érdekek védelmét szolgálja, másrészt visszatartja a tagok mögöttes helytállási kötelezettségét kizáró társasági formától azokat a vállalkozásokat, amelyek tagjai nem tudnak vagy nem akarnak elegendő induló tőkét biztosítani a társaság számára. Ez az emelés azon a felismerésen alapul, hogy a mai viszonyok között a hitelezői érdekek védelme – különösen a tagoknak jelentős mozgásteret biztosító szabályozás mellett – fontosabb társadalmi érdek, mint például az új vállalkozások piacra kerülésének megkönnyítése. Erre pedig a Gt. által előírt ötszázezer forintos tőkeminimum kétségtelenül nem volt alkalmas.

Megállapítható, hogy a törzstőke minimális összegének ilyen mértékben való megemelése komoly terhet róhat a kft.-k egy jelentős részére, különösen azokra, amelyek az új Ptké. hatálybalépéséig a Gt. által meghatározott minimumtőkével (500 ezer forint) működtek. Ebből a célból a Ptké. türelmi időt vezetett be. A 13. § előírja, hogy az a kft., amelynek a törzstőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb 2016. március 15. napjáig kell felemelni a törzstőkét a Ptk. 161. § (4) bekezdésben meghatározott minimális hárommillió forintra, vagy el kell határoznia egyesülését vagy átalakulását olyan társasági formába (kkt. vagy bt.) amelyhez nincs szükség a kft. tekintetében előírt törzstőkeminimumra. A törzstőke felemeléséig a kft. a Gt. szabályai szerint működhet tovább.

Következő cikkeinkben az olvasó a törzstőkeemelés részletes szabályait, valamint az annak cégnyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges járulékos költségek (illeték, közzétételi díj) mértékét ismerheti meg közelebbről. 

dr. Gór Csaba ügyvéd
iLex ADVOCAT üzletágvezető
iLex Systems Zrt.