A Vállalkozói tudástár új cikkében a munkáltató és munkavállaló közös megegyezésével történő munkajogviszony megszüntetésének szabályait, s ehhez kapcsolódóan egy ilyen tartalmú megállapodás-mintát mutatunk be.

Az iLex és a KamaraOnline ingyenes jogi iratminta-adatbázisában, a Vállalkozói tudástárban a vállalkozók számára legfontosabb dokumentumokról szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 14. § értelmében az e törvényben szabályozott megállapodás a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával jön létre. Ezzel ellentétben az Mt. 15. § (1) bekezdésének „szigorú” rendelkezése kimondja, hogy egyoldalú jognyilatkozatból csak munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott esetben származhatnak jogok vagy kötelezettségek. A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés kétoldalú jogintézmény és az Mt.14.§-án alapulva a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatára épül. A felek (munkáltató-munkavállaló) tulajdonképpen minden jogszabállyal nem ellentétes kérdésben megállapodhat, de feltétel a kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat.

Az Mt. IV.fejezete 27-28.§-ában taglalja az olyan érvénytelenségi okokat, mint a semmisség, megtámadhatóság, illetve 29.§-ában ezek jogkövetkezményeit. Természetesen érvénytelen rendelkezések nem szerepelhetnek a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésről keletkezett okiratban sem.

Az (Mt.) 64. § (1) bek. a.) pontja  alapján a munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel. Az Mt. 64. § (2) bekezdése szerint a megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja. Ezen rendelkezés jogpolitikai indoka, hogy az Mt. 285. § (1) bekezdése, 287.§ (1) bekezdése b.) pontja rendelkezései alapján a közös megegyezéssel megszüntetett munkaviszony esetében is megilleti a feleket a bírósághoz fordulás joga, ezért a világos, okszerű indokolás mindkét fél érdekét szolgálja a későbbi jogviták elkerülése érdekében. Ilyen esetet nevesít az Mt. 83. § (1) bekezdés e.) pontja, amelynek értelmében a munkavállaló kérelmére a bíróság a munkaviszonyt helyreállítja, ha a munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg. Tehát még a saját jognyilatkozat megtámadását is lehetővé teszi az Mt.

Az Mt.73. §  (3)-(4) bekezdései a csoportos létszám leépítés jogintézményénél  utalnak a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésre azzal, hogy a munkavállalók létszámát együttesen kell figyelembe venni, ha a munkáltató az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől vagy megállapodás kötésétől számított harminc napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl vagy megállapodást köt. Megállapodásnak kell tekinteni a munkáltató által kezdeményezett, a közös munkaviszony megszüntetésére irányuló megegyezést is.

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnése a munkajogviszony „felszámolásának” úgymond a legbékésebb módja, azonban itt sem mellőzhető a megfelelő szakmai, jogi előírások körültekintő alkalmazása.