Az adóhivatal is felhívta a kft-tulajdonosok figyelmét a törzstőkeemeléssel, illetve átalakulással kapcsolatos határidős kötelezettségre és tudnivalókra.

1. Kft esetén a törzstőkét (jegyzett tőkét) legkésőbb 2017. március 15-éig 500 000 forintról 3 millió forintra kell felemelni:

 • kivéve végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alatt álló kft esetében;
 • a létesítő okiratot 2017. 03. 15-ig kell módosítani;
 • ez alapján 2017. 04. 14-ig kell ügyvéd igénybevételével változásbejegyzési kérelmet előterjeszteni a cégbíróságnál;
 • amennyiben a cégbíróság a változásbejegyzési kérelem tárgyában 15 munkanapon belül nem dönt, akkor az ezt követő 3 munkanapon belül a kérelmező által rögzített adatok „automatikusan” bejegyződnek;
 • a törzstőke emelést a cégjegyzékbe való bejegyzés időpontjával kell könyvelni.

2. A törzstőkeemelés teljesítése lehet:

 • pénzbeli vagyoni hozzájárulással (bankszámlára való utalással, vagy készpénz házipénztárba való befizetésével);
 • nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással (bármilyen átruházható dolog, így pl. gépjármű, számítógép, irodai berendezés stb. szolgáltatásával vagy az adós által elismert követelés, így pl. korábban a tag által a kft-nek adott tagi kölcsön cégbe való apportálásával feltéve, hogy a cél a kft továbbműködtetése);
 • vagy mind a kettővel.

3. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének időpontja és hatása:

 • amennyiben a létesítő okirat módosítása alapján a pénzbeli hozzájárulást a változásbejegyzést követő 1 éven belül kell teljesíteni, akkor a tagnak nincs mögöttes felelőssége a kft tartozásaiért;
 • ha a pénzbeli hozzájárulást 1 éven túl (a létesítő okirat módosításában meghatározott konkrét időpontig, ami azonban évtizedekkel későbbi időpont is lehet) kell teljesíteni, akkor a teljesítésig a kft nem fizethet osztalékot, illetve a nem teljesített pénzbeli hozzájárulás erejéig, a kft tartozásaiért a tagnak saját vagyonával helytállási kötelezettsége van.

4. A nem pénzbeli hozzájárulás (apport) teljesítésének időpontja és hatása:

 • ha az apport összege eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, akkor – a változásbejegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg – a kft rendelkezésére kell bocsátani
 • ha az apport összege nem éri el a törzstőke felét, akkor legkésőbb a változásbejegyzéstől számított 3 éven belül kell szolgáltatni az apportot.

5. A kft-törzstőke felemelésének eljárási költségei:

 • a változásbejegyzési kérelem előterjesztésével kapcsolatos ügyvédi költség;
 • a változásbejegyzési kérelem illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül előterjeszthető a cégbíróságnál;
 • nem pénzbeli hozzájárulás nyújtásával történő tőkeemelés esetében az apportlistát nem kell könyvvizsgálóval hitelesíttetni.

6. A cég a törzstőkeemelés helyett 2017. március 15-ig a más, tőkeminimummal nem rendelkező társasági formába (pl. betéti társasággá) történő átalakulást, illetve más társasággal való összeolvadást, vagy más társaságba való beolvadást is választhatja,

 • ekkor a változásbejegyzési kérelem előterjesztésével kapcsolatos ügyvédi költségen felül kötelező az átalakulási vagyonmérleg könyvvizsgálóval történő ellenőriztetése, valamint a tőkeemeléshez képest jelentős egyéb eljárási költségek megfizetése;
 • ez hosszadalmasabb eljárás.

7. Tőkeemelés, átalakulás, egyesülés elmulasztásának következményei:

 • a változásbejegyzési kérelem határidőben való előterjesztésének elmulasztása esetében a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez;
 • a változásbejegyzési kérelem adatainak „automatikus” bejegyzése esetében is a cégbíróságnak módja van az utólagos törvényességi felügyeleti eljárásra,
 • a törvényességi felügyeleti eljárás keretében a kft-t, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 forinttól 10 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújtja, a pénzbírság ismételten is kiszabható;
 • amennyiben a törvényességi felügyeleti eljárás keretében a tőkeemelés, vagy az átalakulás, egyesülés nem kényszeríthető ki, akkor a cégbíróság megindítja a kft-vel szemben a kényszertörlési eljárást.