A 2016. évi személyi jövedelemadó bevallás szabályait dr. Rosenfeld Anita, a NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának tájékoztatási szakértő referense foglalta össze.

Közeleg a 2016. évi személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje, ezért különösen fontos azoknak az alapvető szabályoknak az áttekintése, amelyek meghatározzák, hogy a magánszemélyek mely feltételek alapján milyen típusú bevallást nyújt hatnak be, és milyen határidőkre kell figyelemmel lenniük – írja dr. Rosenfeld Anita, a NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának tájékoztatási szakértő referense az Adóvilág idei második számában megjelent cikkében.

A legfontosabb változás az idei évben a bevallási rendszer átfogó átalakítása, melynek lényege az a bevallásifilozófia-váltás, hogy a bevallási folyamat irányának megfordításával az állami adóhatóság elkészíti a magánszemélyek éves adóbevallásának tervezetét.

A személyi jövedelemadó bevallási rendszeréről általában

Már 2016-ban elkezdődött a személyi jövedelemadó bevallás reformja, bevezetésre került a bevallási nyilatkozat, ezzel párhuzamosan pedig a magánszemélyek utoljára a 2015. évi jövedelmükkel összefüggésben teljesíthették bevallási kötelezettségüket egyszerűsített bevallással, illetőleg adónyilatkozattal.

Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás kialakításával szükségtelenné vált a bevallási nyilatkozat további fenntartása, így a magánszemélyek 2017. január hónapjában nem tehetnek az adóhatósági adómegállapításra irányuló bevallási nyilatkozatot a munkáltatójuk felé, mivel az adóhatóság nyilatkozat nélkül is elkészíti a rendelkezésére álló információkat felhasználva a bevallási tervezetet.

Összességében a személyi jövedelemadó bevallási rendszer jelenleg háromféle bevallási formát foglal magában:

 1. adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás
 2. munkáltatói adómegállapítás
 3. bevallás adóhatósági közreműködés nélkül (önadózás)

Az egyes bevallási lehetőségekre vonatkozó legfontosabb tudnivalók áttekintése előtt fontos felhívni a figyelmet az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás kialakítása miatt végrehajtott, változásokra, amelyek jelentőséggel bírnak a 2016. évi bevallás benyújtása szempontjából.

Elsőként kell megemlíteni, hogy az adóhatóság csak abban az esetben várja a magánszemély aktív közreműködésével a bevallása benyújtását, ha a bevallási tervezet adataihoz képest eltérő a tényleges adókötelezettsége.

A technikai jellegű változások közé tartozik, hogy a 2016. évi személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítésére az adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elnevezése ’53-as bevallásról ’SZJA bevallásra módosul.

A másik lényeges változás, hogy a személyi jövedelemadó bevallási nyomtatvány 2017. március 15-ét követően egy, az adóhatóság honlapján újonnan kialakított webes kitöltő (WebNYK) program használatával is elkészíthető és ügyfélkapun keresztül beküldhető lesz. Az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek részé re a WebNYK nyomtatványkitöltőben egy üres nyomtatvány áll rendelkezésre, amelyet a bevallás elektronikus be olvasását segítő 2D formátumban nyomtathatnak ki és papír alapon küldhetnek be az adóhatósághoz. Ezen időpontot követően a WebNYK program segítségével is össze tudják állítani önadózóként a bevallásukat azok a magán személyek, akik rendelkeznek ugyan ügyfélkapuval, de nem kívánják azon keresztül megtekinteni az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetet. Esetükben egy, a törzs adatokkal feltöltött üres adóbevallás válik elérhetővé az online felületen, ezt tölthetik ki és nyújthatják be elektronikusan. A 2017-es év átmenetnek tekinthető a hagyományos és a web-alapú kitöltés szempontjából, mindkét lehetőség adott lesz, azaz az ÁNYK program is elérhető marad.

Most pedig ismerkedjünk meg a három bevallási módszer alapvető jellemzőivel.

1. Adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás

Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás keretében az állami adó- és vámhatóság gyakorlatilag minden olyan magánszemély részére elkészíti az adóbevallási tervezetet, akire vonatkozóan 2016. évben érkezett az adóhatósághoz munkáltatói, kifizetői bevallás, adatszolgáltatás. Ez alól kivételt képeznek a tevékenységet folytató, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek. [Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 26/B. § (3) bekezdése.]

Az eljárás első lépéseként az állami adó- és vámhatóság 2017. január 31-ig tájékoztató levelet küld minden magánszemély részére a személyi jövedelemadó bevallási rendszer 2017. évi változásairól, a legfontosabb teendőkről és az azokhoz kapcsolódó határidőkről. A tájékoztató levélhez az adóhatóság ettől az évtől kezdve nem mellékeli a nyomdai gyártású bevallási egységcsomagot, azonban amennyiben a magánszemély ragaszkodik a papír alapú kiöltéshez, azt az adózók kérésére biztosítja.

Az adóbevallási tervezet alapját a munkáltatók, kifizetők által 2016. évre benyújtott havi adó- és járulékbevallások, valamint a kontroll adatszolgáltatások képezik. [A kifizetői kontroll adatszolgáltatások alapján az adóbevallási tervezetben szerepelni fognak például az ellenőrzött tőkepiaci ügyletre, a tartós befektetési szerződésből származó jövedelemre vonatkozó adatok, illetőleg az adó feletti rendelkezéshez szükséges adatok is.] Az elkészített tervezet tartalmazza az adóhatóság nyilvántartásában szereplő, a magánszemély által az adóévben meg szerzett, az Szja tv. hatálya alá tartozó jövedelmet, továbbá az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint adózó jövedelmet, az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyból származó adóköteles jövedelmet, a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója hatálya alá tartozó jövedelmet, és az ezen jövedelmek utáni adót, valamint a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját képező jövedelmet és a fizetendő egészségügyi hozzájárulást.

Ezen eljárás keretében az adóhatóság tulajdonképpen kitölti a személyi jövedelemadó bevallás azon sorait, amelyekre vonatkozóan a kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatokat tartalmaztak, ideértve az összevont adóalapot csökkentő kedvezményeket, az adó feletti rendelkezést és az elkülönülten adózó jövedelmeket is. Az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján figyelembe veszi az év közben levont adóelőleg, adó összegét is, továbbá feltünteti az esetlegesen fizetendő, illetve visszaigényelhető adót is a tervezetben.

Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás további lépései eltérően alakulnak attól függően, hogy a magánszemély rendelkezik-e ügyfélkapuval vagy sem.

1.1. Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás menete ügyfélkapuval rendelkező magánszemély esetében

Ha a magánszemélynek van ügyfélkapus regisztrációja, akkor az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetet 2017. március 15-étől megtekintheti a www.nav.gov.hu és a www.magyarorszag.hu oldalakon elérhető elektronikus felületen. Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemély ezt a tervezetet megtekintheti, megtekintést követően jóváhagyhatja, illetőleg javíthatja, módosíthatja is.

Abban az esetben, ha a magánszemély nem szerzett olyan jövedelmet, amely nem munkáltatótól, kifizetőtől származott, nem szeretne módosítani a kiajánlott adatokon, továbbá nem keletkezett fizetendő vagy visszaigényelhető adója, akkor tulajdonképpen nem kell aktívan részt vennie a bevallás kitöltésében, tennivalója nincs, a tervezet a közreműködése nélkül bevallássá válik 2017. május 22-én.

A tervezet kiegészítésének van helye ugyanakkor abban az esetben, ha a magánszemély olyan adóköteles jövedelmet szerzett, amelyről nem érkezett az adóhatósághoz munkáltatói, kifizetői bevallás, adatszolgáltatás. Így például fel kell tüntetni a bevallásban, ha a magánszemély ingatlan átruházásból származó adóköteles bevételre tett szert 2016-ban, vagy magánszemélynek adott bérbe ingatlant és ebből jövedelme származott. Tájékoztató adatként szerepeltetni kell a bevallásban továbbá azt a külföldről származó, egyébként az összevont adóalapba beszámítandó jövedelmet, amely az adott állammal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján Magyarországon mentes az adó alól (pl. szlovákiai munkaviszonyból származó, Szlovákiában adóköteles munkabér).

Az online felületen a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig van lehetőség az adóbevallási tervezet javítására, kiegészítésére, ha az abban foglalt adatokkal a magánszemély nem ért egyet. Természetesen a magánszemély azt a megoldást is választhatja, hogy adóhatósági közreműködés nélkül készíti el a személyi jövedelemadó bevallást.

Ezekben az esetekben a javított, kiegészített, vagy az önadózással összeállított bevallás válik a magánszemélyi adóbevallásává. [Ide kell érteni azt az esetet is, ha a magánszemély a bevallási határidőt követően benyújtott bevallással együtt előterjesztett igazolási kérelmét az adóhatóság elfogadja.]

Ha az ügyfélkapuval rendelkező magánszemély 2017. április 30-ig nem tekinti meg a bevallási tervezetet, azonban a tervezetben foglaltak szerint fizetendő vagy visszaigényelhető adója keletkezett, és/vagy az adóhatóság rendelkezésére álló adatokban olyan ellentmondás tapasztalható, amely az adózó közreműködése nélkül nem rendezhető, akkor az adóhatóság ügyfélkapun keresztül értesítést küld a magánszemély részére a tervezet megtekintésének, felülvizsgálatának szükségességről, a visszatérítendő vagy befizetendő adó összegéről, és az esetleges ellentmondásokról. [Ha az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózó javította az online felületen a bevallási tervezetet, azonban azt nem hagyja jóvá 2017. május 10-éig, akkor az adóhatóság elektronikus úton felhívja a figyelmét arra, hogy amennyiben a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig nem fogadja el a változtatásokat, akkor az eredeti adóbevallási tervezet fog az adózó bevallásának minősülni 2017. május 22-én.]

Abban az esetben, ha a magánszemély 2017. május 22-éig nem hagyja jóvá a bevallási tervezetet, vagy annak módosított változatát az online felületen, illetőleg bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti, akkor az adóhatóság által eredetileg összeállított adóbevallási tervezet 2017. május 22-én az adózó által benyújtott bevallásnak minősül, a tervezetben megállapított és az adózóval közölt adó pedig az adózó által bevallott adónak számít. [Ez alól kivételt jelent, ha a magánszemély 2017. május 22-ig bejelenti, hogy a bevallás elkészítéséhez, a bevallási tervezet felülvizsgálatához szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére és ezért bevallását előreláthatóan nem tudja határidőben benyújtani, illetve a bevallási tervezetet nem tudja határidőben felülvizsgálni.]

1.2. Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás menete, ha a magánszemély nem rendelkezik ügyfélkapuval

Az a magánszemély, akinek nincs ügyfélkapus regisztrációja, 2017. március 15-éig többféle módon igényelheti az adóhatóságtól a papír alapú bevallási tervezet megküldését.

A tervezet megküldése iránti kérelem előterjeszthető:

 1. a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű, BEVTERVK jelű formanyomtatványon;
 2. formai kötöttségek nélkül, postai úton (a kérelemben fel kell tüntetni a magánszemély adóazonosító jelét és születési dátumát);
 3. az állami adóhatóság ügyfélszolgálati irodáiban személyesen;
 4. az Ügyintéző és Ügyféltájékoztató Rendszeren keresztül telefonon;
 5. 2017. február 1-jétől a 06-70/717-7878-as telefonszámra továbbított SMS-ben, a magánszemély születési dátumának és adóazonosító jelének megadásával [az SMS formátuma a következő: SZJA(szóköz)adóazonosító jel(szóköz)ééééhhnn];
 6. 2017. február 1-jétől az adóhatóság honlapján elérhető űrlapon – a nyomtatvány elérési útvonala: www.nav.gov.hu/eszja/eszja

Az elektronikus úton, vagy SMS-ben benyújtott kérelem nyilvántartásba vételéről az állami adó- és vámhatóság az adózó által a kérelem benyújtására választott kapcsolattartási formában tájékoztatja az adózót.

2017. március 15. után kizárólag az adóhatóság ügyfélszolgálatain személyesen igényelhető az adóbevallási tervezet, ahol az adóhatóság munkatársai az összeállított tervezet alapján segítséget nyújtanak az adózók számára az adóbevallási tervezet áttekintéséhez, módosításához, és felvilágosítást nyújtanak a további teendőkről.

Abban az esetben, ha a magánszemély nem személyesen kérte az adóbevallási tervezetet, akkor azt részére az adóhatóság 2017. május 2-ig továbbítja postai úton, tértivevényes küldeményként.

Ha a magánszemély összeveti a bevallási tervezetben foglaltakat a rendelkezésére álló igazolásokkal, és egyetért a tervezet tartalmával, azon nem kíván módosítani és visszaigényelhető/befizetendő adója sem keletkezett, akkor további teendője nincs, azt nem kell vissza küldenie, a tervezet 2017. május 22-én az általa benyújtott bevallássá válik.

Az adóhatóság tájékoztató levelet is mellékel az adóbevallási tervezethez, ha az adóhatóság által nyilvántartott adatok hiányosak, azokban ellentmondás tapasztalható (pl. esetlegesen felmerült a családi kedvezmény jogosulatlan érvényesítése, vagy hiányoznak olyan adatok, amelyeket csak az adózó pótolhat), amely a magánszemélyrészéről a tervezet kiegészítését, javítását igényli.

Az adóhatóság kiegészítő nyilatkozatot (16SZJAK) és az azzal kapcsolatos teendőket tartalmazó levelet csatol a tervezethez, ha például:

 • az adózónak befizetendő adója keletkezett, és jogosult arra, hogy az együttesen 200 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségét legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentes részletfizetés keretében teljesítse (a magánszemély nyilatkozhat, hogy hány hónap alatt fizeti meg a tartozást),
 • visszaigényelhető adója keletkezett, és azt szeretné visszaigényelni vagy átvezettetni valamely másik adónemben fennálló tartozása rendezése érdekében (meg kell adni a postai utalási címet vagy a pénzforgalmi/fizetési számlaszámot a nyilatkozatban),
 • a magánszemélyre nézve több önkéntes kölcsönös pénztártól érkezett kontroll adatszolgáltatás az adóhatósághoz, mert ilyenkor a magánszemélynek kell meghatároznia, hogy melyik pénztárhoz kéri a rendelkező nyilatkozatban meghatározott összeg átutalását,
 • a kontroll adatszolgáltatások alapján a magánszemély önkéntes kölcsönös pénztári tagsági jogviszonya nyugdíjszolgáltatás miatt megszűnt, mert ilyen esetben az adózónak meg kell jelölnie a rendelkező nyilatkozat szerinti összeg kiutalásához szükséges postai utalási címet vagy bankszámlaszámot.

A kiegészítő nyilatkozatot a magánszemélynek 2017. május 22-éig kell kitöltve, aláírva postai úton visszaküldenie az adóhatósághoz, vagy a kiegészítő nyilatkozat megtehető az ÜCC rendszeren keresztül telefonon, illetőleg személyesen az ügyfélszolgálati irodákban is.

Fontos tudni, hogy a papír alapú adóbevallási tervezetben szereplő adatok nem módosíthatók oly módon, hogy a magánszemély a kiküldött adóbevallási tervezetben közölt adatokat felülírja az általa helyesnek vélt, vagy a tervezetből hiányzó adatokkal (pl. a tervezetben adatai mellett feltünteti az ingatlan átruházásból származó adóköteles jövedelmet). Ilyenkor a magánszemélynek az adóbevallási tervezetben szereplő adatok, a munkáltatói, kifizetői igazolások (16M30-as összesített igazolás, valamely kedvezmény igénybevételére, az adó feletti rendelkezésre jogosító igazolások) és a saját nyilvántartása adatainak felhasználásával ki kell töltenie egy 16SZJA bevallási nyomtatványt és azt kell eljuttatnia az adóhatósághoz, papír alapon vagy elektronikus úton az ügyfélkapu használatával, utóbbi esetben feltéve, hogy időközben nyitott ügyfélkaput. [A 16SZJA bevallás és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a NAV honlapjáról vagy beszerezhető az ügyfélszolgálati irodákban.]

Az adóhatóság 2017. május 2-áig postai úton azoknak az ügyfélkapuval nem rendelkező adózóknak is értesítést küld, akik nem igényelték papír alapon az elkészített bevallási tervezet, azonban visszatérítendő vagy befizetendő adójuk keletkezett, vagy bevallási kötelezettségüket más módon nem teljesítették. Az adóhatóság tájékoztatja ezen adózókat a visszaigényelhető vagy befizetendő adatokról, továbbá a tervezetben szereplő, róluk nyilvántartott adatok esetleges ellentmondásairól.

1.3. Az adó 1+1 százalékáról történő rendelkezés szabályai

A magánszemély az összevont adóalap adójának a kedvezmények és az adó feletti rendelkezés szerinti átutalások levonása után fennmaradó része 1+1 százalékának felajánlásáról az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárásban is rendelkezhet. Az adó 1+1 százalékának felajánlásáról szóló nyilatkozatot a magánszemélynek 2017. május 22-ig kell eljuttatnia az adóhatósághoz.

Ha az adózó ügyfélkapuval rendelkezik és a bevallási tervezetet az online felületen tekintette meg, akkor a fenti jogvesztő határidőig a nyilatkozatot is az online felületen készítheti el. Egyéb esetben a rendelkezés megtételére a 16SZJA nyomtatvány EGYSZA lapján, illetve az erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű nyomtatványon is lehetőség van, mely nyilatkozatot postán vagy elektronikus űrlapként, elektronikus úton kell megküldenie a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár külön.

1.4. Az adófizetés, visszaigénylés szabályai

Az adóbevallásban kiszámított adókötelezettség megfizetésére vonatkozó szabályokban alapvetően nincs változás, vagyis az adót a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig, 2017. május 22-éig kell megfizetni. A fizetési kötelezettség teljesíthető készpénz-átutalási megbízással (csekken), az adózó belföldi fizetési számlájáról átutalással, továbbá az állami adó- és vámhatóság ügyfélszolgálati irodáiban POS terminálon keresztül bankkártyás befizetéssel.

Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárással bevezetett újdonság, hogy az adóbevallási tervezet webes nyomtatványkitöltő alkalmazással történő megtekintése, módosítása esetén az adózóknak a tervezet jóváhagyását követően lehetőségük nyílik azonnali online bankkártyás (VPOS) fizetésre is.

Az állami adó- és vámhatóságnak a visszatérítendő adót a visszaigényléshez szükséges adatok (a postai utalási cím, vagy a belföldi fizetési számla adatait tartalmazó kiegészítő nyilatkozat) beérkezésétől számított 30 napon belül kell kiutalnia.

Ha az adózó a visszaigénylésre vonatkozó adatokat a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig nem nyújtja be az állami adó- és vámhatósághoz, akkor a 2017. május 22-én bevallásává vált adóbevallási tervezet ben szereplő visszaigényelhető adó nem kerül kiutalásra, azt a magánszemély külön kiutalási kérelem benyújtásával kérheti vissza.

1.5. Az adóbevallási tervezethez kapcsolódó egyéb tudnivalók

Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás során a magánszemély helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat. Az adóbevallási tervezet papír alapon történő megküldése iránti kérelem előterjesztésére eseti meghatalmazás alapján is lehetőség van. Ezen túlmenően a magánszemély törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja meg tekintheti, módosíthatja az elektronikus felületen az adóbevallási tervezetet, ha a megbízott személy (pl. könyvelő) bejelentésre került az állami adóhatósághoz.

Az adózó a bevallásnak minősülő adóbevallási tervezetet, illetve az adóbevallási tervezet alapján elkészített bevallást az erre a célra kialakított elektronikus felületen önellenőrzéssel helyesbítheti, vagy a 16SZJA nyomtatványon nyújthatja be önellenőrzését.

Az új bevallási rendszerrel kapcsolatban további részletes információk találhatók az állami adó- és vámhatóság honlapjának új, a www.nav.gov.hu/szja/szja aloldalán.

2. A munkáltatói adómegállapítás

A magánszemély munkáltatói adómegállapításra vonatkozó nyilatkozatot tehet, ha esetében teljesülnek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 14. §-ában foglalt feltételek és nem állnak fenn a munkáltatói elszámolást kizáró körülmények. Általánosságban véve munkáltatói adó-megállapítást kérhet a magánszemély, ha kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként kellene bevallania.

A magánszemélyek 2017. január 31-éig tehetnek nyilatkozatot a munkáltató felé arról – feltéve, hogy a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást –, hogy kérnek-e munkáltatói adómegállapítást (16NY29) vagy sem (16NY30). [A fenti időpontig munkahelyet változtató adózó az új munkáltató felé teheti meg a nyilatkozatot azzal, hogy a nyilatkozathoz az előző munkáltatótól kapott jövedelemigazolást is csatolni kell. A magánszemély által a munkáltató felé megtett nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából az adóbevallással egyenértékű.]

Ha a magánszemély adó(alap)kedvezményt kíván érvényesíteni, az adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban szeretne rendelkezni, akkor az adókedvezményre jogosító igazolást, valamint a rendelkező nyilatkozatát 2017. március 20-ig át kell adnia a munkáltatónak. Az szja 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatok leadásának határideje 2017. május 10-e.

A munkáltatónak az adóalapot és az adót 2017. május 1-jéig kell megállapítania és erről igazolást adnia a munkavállalónak, továbbá 2017. május 22-éig elektronikus úton továbbítania kell az adómegállapítást az állami adó- és vámhatósághoz.

Az Art. 26/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint azon adózók is ki vannak zárva az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárásból, akik munkáltatói adómegállapítást kértek és a munkáltató vállalta az adóbevallás elkészítését. Az adóhatóság ugyanakkor ezen adózók adóbevallási tervezetét is összeállítja, melyet az ügyfélkapuval rendelkező adózók megtekinthetnek az erre a célra létrehozott elektronikus felületen, azonban annak módosítására nem lesz lehetőségük.

Ha a munkáltató nem vállalja a magánszemélyek adójának megállapítását, a kiadott összesített igazoláson köteles tájékoztatni a magánszemélyt arról, hogy részére az adóhatóság adóbevallási tervezetet készít.

3. Az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás

Az Szja tv. 13. §-a határozza meg azon magánszemélyek körét, akik bevallásukat önadózással kötelesek elkészíteni. Ide tartoznak például azok a magánszemélyek, akik az adóévben egyéni vállalkozók voltak (kivéve, ha az adóév egészében szüneteltették a tevékenységüket), továbbá azok is, akik az adóévben mezőgazdasági őstermelőként végeztek tevékenységet, és ezen tevékenységükből adóköteles bevételük származott (kivéve, ha a munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adtak vagy egyébként a bevételükből nem kellett jövedelmet megállapítani).

A fentiek azt is jelentik tehát, hogy az állami adóhatóság nem készíti el az adóbevallási tervezetet az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek részére.

Itt kell megjegyezni, hogy az adóév utolsó napján vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyeknek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeknek 2017. február 27-éig kell benyújtaniuk a személyi jövedelemadó bevallást és megfizetniük az adót. A mezőgazdasági őstermelőknek pedig 2017. május 22-éig kell benyújtaniuk a személyi jövedelemadó bevallást, ha nem kötelezettek általános forgalmi adó fizetésére. [Art. 1. számú melléklet B) pont 2/b) alpontja.]