Home Adózás Mikor szűnik meg a követelések végrehajthatósága?

Mikor szűnik meg a követelések végrehajthatósága?

0

A követelések végrehajtásához való jog azt a jogosultságot jelenti, hogy egy követelés teljesítése bírósági végrehajtás útján kikényszeríthető. Így például végrehajtható a jogerős bírósági ítélet vagy a közjegyző által kibocsátott és jogerőssé vált fizetési meghagyás. Az időmúlás azonban a már végrehajtható tartozások esetén is a végrehajthatóság elévülését eredményezheti. Hogyan történik a végrehajtási jog elévülése? Mi a teendő, ha a végrehajtási jog elévült?

A végrehajtási jog elévülése

A végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtási jog elévülési ideje megegyezik a követelés elévülési idejével. A követelések elévülési ideje általában 5 év, azonban a jog ismer eltérő elévülési időket is. Például a munkajogi igények 3 év alatt évülnek el, a telefon, ill. internet szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el.

A végrehajtási jog elévülési ideje akkor kezdődik, amikor a követelés bírósági úton végrehajthatóvá válik. Így például, ha valakit a bíróság jogerős ítéletben kötelezett egy meghatározott összeg megfizetésére, a követelés akkor lesz végrehajtható, ha a kötelezett az ítéletben foglalt határidőben önként nem teljesít. E határidő leteltét követően az ítéletben foglaltak végrehajtását bármikor kezdeményezheti a jogosult. Így a végrehajtási jog is az ítéletben foglalt teljesítési határidő leteltével kezd elévülni. Ha az ítélet végrehajtását 5 évig nem kéri a pernyertes fél, a végrehajtási jog elévül. A végrehajtási jog természetesen a végrehajtás kezdeményezése után is elévülhet, ha elévülést megszakító tényező az elévülési időn belül nem merül fel.

Az elévülés megszakadása

A végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Végrehajtási cselekmény a bíróságnak, a bírósági végrehajtónak, vagy a végrehajtást kérőnek a követelés behajtására irányuló intézkedése. Ilyen végrehajtási cselekmény például a végrehajtást kérőnek a végrehajtás megindítása iránti kérelme, vagy a végrehajtónak az adós bankszámlájának lefoglalására tett intézkedése. Az elévülést megszakító cselekményt követően az addig eltelt elévülési időt figyelmen kívül kell hagyni, és a végrehajtási jog elévülése újra kezdődik.

Bizonyos esetekben a végrehajtási jog elévülése nyugszik. Az elévülés nyugvásáról akkor beszélhetünk, ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni. Ebben az esetben, az akadály megszűnésétől számított 1 éves határidőn belül a végrehajtási cselekményre akkor is sor kerülhet, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból 1 évnél kevesebb van hátra. Ha a követelés elévülési ideje 1 év, vagy ennél rövidebb, akkor az akadály megszűnésétől számított 3 hónapon belül lehet még elévülést megszakító végrehajtási cselekményt tenni.

Fontos, hogy a végrehajtási jog elévülésének nyugvásához csak olyan körülmény vezethet, ami a menthető okon alapul, és átmeneti jellegű. Így például önmagában nem eredményezi az elévülés nyugvását, ha az adósnak nincsen végrehajtás alá vonható vagyontárgya, vagy a végrehajtási intézkedések eredménytelenek voltak.

Mi a teendő a végrehajtási jog elévülése esetén?

A végrehajtási jog elévülését csak kivételes esetekben veszi figyelembe hivatalból a bíróság. Ilyen a tartásdíjra, életjáradékra, baleseti járadékra és bűnügyi követelésre vonatkozó végrehajtási jog elévülése. Más esetekben a bíróság akkor veszi figyelembe a végrehajtási jog elévülését, ha erre az adós hivatkozik.

Ha végrehajtási eljárásban a végrehajtási jog elévülésére kíván az adós hivatkozni, akkor ezt az eljáró végrehajtónál kell bejelentenie, és okirattal valószínűsítenie. Ha a végrehajtó felhívására a végrehajtást kérő úgy nyilatkozik, hogy az elévülést vitatja, akkor az adós pert indíthat a végrehajtás megszüntetése iránt.