Az Európai Bizottság elfogadta a roma integrációról szóló éves jelentését, amely első ízben nyújt áttekintést azokról az intézkedésekről, amelyeket a tagállamok a romák integrációját célzó tanácsi ajánlást követően vezettek be.

A 2013-ban elfogadott ajánlás nemzeti romaintegrációs stratégiák kidolgozására kötelezte a tagállamokat a romák oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, egészségügyhöz és lakhatáshoz való jobb hozzáférésének előmozdítása érdekében.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke kijelentette: „A romák a társadalmaink és Európa szerves részét alkotják. Ez a jelentés kellő időben figyelmezteti a tagállamokat arra, hogy nagyobb politikai elszántságot kell tanúsítaniuk, és végre kell hajtaniuk az európai roma közösségek integrációval kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat. A tagállamoknak maradéktalanul ki kell használniuk a rendelkezésükre álló valamennyi szakpolitikai, jogi és pénzügyi eszközt annak érdekében, hogy egyenlő esélyeket és befogadó megközelítést biztosítsanak a romák számára.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „Még valamennyi téren sok a teendőnk a romák integrációja érdekében, az oktatástól kezdve egészen a lakhatásig vagy a foglalkoztatásig. Tavaly néhány kedvező fejleményt könyvelhettünk el, különösen az oktatás területén. Ugyanakkor néhány tagállamban továbbra is tapasztalható a roma gyermekek szegregációja, és a bizottságnak lépéseket kell tennie a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó jogszabályok betartatása érdekében.

Az Európai Bizottság fokozta a romákkal szembeni megkülönböztetés tilalmára vonatkozó jogszabályok helyes végrehajtásának biztosítására irányuló erőfeszítéseit – köztük helyi szinten is –, és a jogszabályok – például a faji egyenlőségről szóló irányelv – nem megfelelő végrehajtása esetén (nevezetesen az oktatás területén) kötelezettségszegési eljárást indított (Magyarország ellen is). A bizottság a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) keretében nyújtott finanszírozással támogatja a tagállamok romaintegrációs stratégiáinak végrehajtását.

A jelentés rámutat, hogy a tagállamok számos területen haladást értek el, de még további erőfeszítésekre van szükség:

 • A tagállamok az integráció eszközeként beruházásokat hajtottak végre az oktatás területén: a tagállamok többsége a kisgyermekkori neveléssel és gondozással, a korai iskolaelhagyással, az inkluzív oktatással és a személyre szabott támogatással kapcsolatos intézkedésekről tett jelentést. A munkahelyi kirekesztéssel szemben azonban egyelőre túl kevés intézkedés történt, és 2015-ben folytatódott a romák kényszerkilakoltatása, anélkül hogy bármilyen alternatív lakhatási lehetőséget kínáltak volna számukra.                                                                                      
 • Az uniós alapok hatékonyabb felhasználása a marginalizált közösségek integrációjának céljára: az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) a marginalizált közösségek társadalmi befogadását célzó intézkedésekhez, a hátrányos helyzetű városi térségek rehabilitációjához és a humán tőkébe való befektetésekhez nyújtanak támogatást. Több tagállam egyedi beruházási prioritásként határozta meg a marginalizált közösségek – köztük a romák – integrációját az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) keretében. Ez lehetővé teszi a célirányos megközelítést és az eredmények nyomon követését. A nemzeti kapcsolattartó pontok ugyancsak megkönnyítették a finanszírozás elosztását.
 • Szorosabb együttműködés a civil társadalommal és a helyi hatóságokkal: néhány tagállam a romaintegrációt célzó koordinációs struktúrákat létesített különböző érdekelt felek bevonásával. A nemzeti stratégiákat egyre több helyen követik helyi cselekvési tervek, és a nemzeti roma kapcsolattartó pontok egyre nagyobb szerepet játszanak az uniós pénzek hatékony felhasználásában. Az Európai Bizottság támogatja majd a tagállamokat a hatékonyabb helyszíni együttműködést biztosító nemzeti romaintegrációs platformok kialakításában.
 • Emellett felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a megkülönböztetés tilalmáról szóló jogszabályok érvényesítésére, valamint az oktatás és a lakhatás területét érintő szegregáció megszüntetésére, a kényszerkilakoltatások megelőzése érdekében.

A romák diszkriminációja elleni küzdelem nagyobb politikai elköteleződést és hosszú távú koncepciót igényel a tagállamok részéről – olvasható az Európai Bizottság közleményében.

Így intézkedtek a tagállamok

Az alábbiakban az Európai Tanács 2013-as ajánlásában szereplő javaslatokat soroljuk fel; a javaslatok után azon országok (kódjai) szerepelnek, amelyeknek kormányai arról számoltak be, hogy intézkedéseket tettek az adott „ügy” érdekében.

Az országkódok feloldása: AT: Ausztria; BE: Belgium; BG: Bulgária; CZ: Csehország; CY: Ciprus; DE: Németország; DK: Dánia; EE: Észtország; EL: Görögország; ES: Spanyolország; FI: Finnország; FR: Franciaország; HR: Horvátország; HU: Magyarország; IE: Írország; IT: Olaszország; LT: Litvánia; LU: Luxemburg; LV: Lettország; MT: Málta; NL: Hollandia; PL: Lengyelország; PT: Portugália; RO: Románia; SE: Svédország; SI: Szlovénia; SK: Szlovákia; UK: Egyesült Királyság.

A megkülönböztetés elleni küzdelmet célzó intézkedések

 • A faji egyenlőségről szóló irányelv hatékony gyakorlati végrehajtásának biztosítása: BE, BG, CZ, DE, FI, HR, IT, LT, SI, SK, UK
 • A vegyes lakosságú körzetek kialakítását célzó intézkedések regionális és helyi szintű végrehajtása: ES, HR, SK
 • Annak biztosítása, hogy a kényszerkilakoltatások teljesen összhangban állnak az uniós jogszabályokkal és a nemzetközi emberi jogi kötelezettségekkel: –
 • A roma integráció előnyeivel kapcsolatos ismeretterjesztés: AT, ES, LV
 • A társadalmak sokszínűségének tudatosítása a társadalom egészében, és a közvélemény fogékonnyá tétele a romákat sújtó beilleszkedési problémák iránt: AT, DE, ES, LV, PT, SI, SK,
 • A romaellenes retorikával és gyűlöletbeszéddel szembeni küzdelem: AT, DE, ES, HR, SE, SK
 • A roma gyermekek és nők többszörös megkülönböztetésével szembeni küzdelem: AT, CZ, DE, ES, HR, HU, PT, SE, SI, SK
 • A nők és leányok elleni (családi) erőszakkal szembeni küzdelem: AT, DE, EL, ES, FI, HR, HU, UK
 • Emberkereskedelem elleni küzdelem: AT, BG, HR, HU, IT
 • A kiskorúak házassága és a kényszerházasság, valamint a gyermekek részvételével folytatott koldulás elleni küzdelem: SI
 • A romák aktív polgári szerepvállalásának támogatása, a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális részvételük előmozdítása révén: AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, PT, SE, SI SK, UK
 • A szakképzett közvetítők képzésének és alkalmazásának előmozdítása: BE, BG, CZ, ES, HR, PT, SI
 • A jogaik tudatosításának erősítése a romák körében: AT, DE, ES, HR
 • Egyéb: BE, BG, FR, HU, HR, IT, LV PT, UK

Az oktatáshoz való hozzáférés

 • A szegregáció felszámolása: BE, BG, ES, IE, IT, RO, SI, SK
 • A sajátos nevelési igényű tanulók számára fenntartott iskolákban való elhelyezés megszüntetése: BG, CZ, SK
 • A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem: AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, HR, HU, IT, RO, SE, SK, UK
 • A kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés és annak minőségének javítása: AT, BG, CZ, ES, FI, HR, HU, IT, PL, RO, SK
 • Személyre szabott támogatás nyújtása: AT, CZ, DE, ES, HR, IT, LT, LV, PL, RO, SK, UK
 • Az inkluzív oktatási és tanulási módszerek előmozdítása: AT, BG, CY, CZ, DE, ES, HR, HU, LV, PT, RO, SI, SK, UK
 • A szülők bevonásának ösztönzése és tanárképzés: AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, IT, LV, SI, SK
 • A közép- és felsőfokú oktatásban való részvétel és végzettség előmozdítása: AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, PL, UK
 • A második esélyt nyújtó oktatáshoz és a felnőttoktatáshoz való hozzáférés kiterjesztése: UK, BG, CY, DE, ES, SI
 • Egyéb: BE, CZ, ES, FI, DE, HR, HU, IT, LT, LV, RO, SI, SK, UK

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés

 • Az első munkatapasztalat-szerzés, a szakképzés, a munkahelyi képzés és az élethosszig tartó tanulás támogatása: AT, BE, BG, DE, EL, ES, FI, HR, HU, IT, LT, LV, PL, PT, SI, SK, UK
 • Az önfoglalkoztatás és a vállalkozói készség támogatása: AT, BE, BG, ES, HR, HU, LT, SI, SK
 • Egyenlő hozzáérés biztosítása az általános állami foglalkoztatási szolgálatokhoz, személyre szabott támogatással: AT, BE, BG, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PT, SE, SI, SK
 • A munkaerőpiacra való (újra)belépés előtti akadályok – így a hátrányos megkülönböztetés – megszüntetése: AT, FI, DE, ES, HR, HU, LT, SK, UK
 • Egyéb: BE, CZ, EL, HU, LT, PT, RO, SK

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés

 • Az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférést gátló akadályok felszámolása: AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, LT, PL, RO, SE, SI, SK, UK
 • Az orvosi kivizsgáláshoz, a terhesgondozáshoz és a szülés utáni gondozáshoz, valamint a családtervezési szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása: AT, BG, DE, ES, IT, PL, SI, SK
 •  A gyermekeket célzó ingyenes oltási programokhoz, valamint a leghátrányosabb helyzetű csoportokat és területeken élőket célzó oltási programokhoz való hozzáférés javítása: AT, BE, BG, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK
 • Az egészségtudatosság előmozdítása: AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, IT, PL, SI, SK
 • Egyéb: BE, BG, EL, ES, FI, HR, IT, LT, PL, SK

A lakhatáshoz való hozzáférés

 • A térbeli elkülönülés megszüntetése, és a vegyes lakosságú körzetek kialakításának elősegítése: CZ, HU, ES, IT, RO
 • A szociális lakáshoz jutás megkülönböztetés-mentes módjának előmozdítása: AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, IT, SK, UK
 • Táborhelyek biztosítása a nomád életmódot folytató romák számára: AT, BE, FR, UK
 • A közüzemi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása: ES, HR, RO, SI
 • Egyéb: AT, BE, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, LT, PL, PT, RO, SK