Előfordulhat, hogy egy adásvételi jogviszony – például ingatlan adásvétel – körében a vételárat vagy annak egy részét ügyvédi letétbe kell helyezni.

A letéti szerződéseket a Ptk. Hatodik Könyv, Harmadik Részében, az Egyes Szerződéseket meghatározó XVIII. Címben találhatjuk. A letéti szerződések közül a letéti szerződést és az ingyenes letéti szerződést ismertetjük.

Letéti szerződés vállalkozások számára

Letéti szerződésekkel a vállalkozások ritkábban találkozhatnak, azonban előfordulhat, hogy akár egy adásvételi jogviszony – például ingatlan adásvétel – körében a vételárat, vagy annak egy részét ügyvédi letétbe kell helyezni. Gyakran a vételár későbbi időpontban történő teljesítése miatt a bejegyzési engedély is ügyvédi letétbe kerülhet. Annak érdekében, hogy a vállalkozás a letéti szerződés alkalmazása esetében tisztában legyen a letét lényegével, érdemes néhány fogalmat és szabályt ismertetni.

Letéti szerződés esetében a letéteményes a szerződésben meghatározott ingó dolog megőrzésére és annak a szerződés megszűnésekor történő visszaadására, a letevő díjfizetésére köteles [Ptk. 6:360. §].

A jogszabályi megfogalmazásból egyértelműen kitűnik, hogy a letét tárgya kizárólag ingó dolog lehet. A letéteményes kötelezettsége az ingó dolog megőrzése és a szerződés megszűnésekor annak visszaadása. Annak érdekében, hogy a megőrzés során az ingó dolog ne keveredjen a letéteményes vagyonával, ezért köteles a dolgot saját vagyonától, illetve más letevő vagyonától elkülönítetten nyilvántartani és őrizni [Ptk. 6:361. § (1)]. A letéteményes főszabályként az általa átvett dolgot nem használhatja, vagy hasznosíthatja, illetve másnak nem adhatja át őrizetbe sem. A felek eltérő megállapodása azonban lehetővé teheti, hogy a letéteményes a dolgot eseti jelleggel használhassa.

Előfordulhat, hogy olyan dolog képezi a letét tárgyát, amely természeténél fogva hasznot hajt. Ilyen esetben a letéteményes köteles a hasznok beszedésére is, melyekkel köteles a letevőnek elszámolni. A beszedett hasznokat a letéteményes jogosult a költségei fedezésére fordítani, az ezt meghaladó hasznokat a letéteményes köteles a letevőnek kiadni. [Ptk. 6:361. § (4)].

A letéti szerződés megszűnése, megszűntetése

A letéti szerződés megszűnése tekintetében fontos kiemelni, hogy alapvetően a letevő a szerződést bármikor felmondhatja. Amennyiben a letéti szerződést határozatlan időre kötötték a felek, azt a letevő 15 napra mondhatja fel, és a letéti szerződés tárgyát képező dolgot visszakövetelheti. Abban az esetben, ha a felek a letéti szerződésben meghatározott feltétel(ek) bekövetkezését határozták meg, illetve arra az esetre, ha a szerződés megszűnik és a letéteményes a dolgot harmadik személy részére köteles kiadni, a letevő a szerződést csak a szerződésben meghatározott személy hozzájárulásával mondhatja fel. Olyan esetben, amikor a letevő megtagadja a dolog visszavételét, abban az esetben a megbízás nélküli ügyvitel szabályait kell alkalmazni [Ptk. 6:364. §].

Az ingyenes letéti szerződésre a letéti szerződésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A különbség ingyenes letét esetén az, hogy a letevő ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles, azonban a letéteményes a szükséges költségei megtérítését ebben az esetben is követelheti. Abban az esetben, ha ingyenes letét esetén a dolog elveszik, elpusztul, vagy megrongálódik, és emiatt a letevő kárt szenved, a letéteményes a szerződésen kívüli károkozásért való felelősség szabályai szerint felel.

Gyűjtő és rendhagyó letéti szerződés

Gyűjtő letéti szerződés esetében, ha a letét tárgya helyettesíthető dolog és a szerződés alapján a letéteményes jogosult több letevő azonos fajtájú és minőségű, helyettesíthető dolgát együtt őrizni, anélkül, hogy azokat letevők szerint elkülönítené vagy egyedileg megkülönböztetné, a letevőknek közös tulajdona keletkezik a letétben lévő azonos fajtájú és minőségű, helyettesíthető dolgokon, és a letét megszűnésekor a letéteményes a letevő tulajdoni hányadának megfelelő mennyiségű, a letett dologgal azonos fajtájú és minőségű dolog kiadására köteles [Ptk. 6:366. § (1)]. Gyűjtő letéti szerződés tárgya bármely helyettesíthető dolog lehet.

Rendhagyó letéti szerződés alapján, ha a letét tárgya helyettesíthető dolog és a szerződés alapján a letéteményest megilleti a letett dolog használatának és az azzal való rendelkezésnek a joga, a letéteményes tulajdonjogot szerez és a letét lejáratakor ugyanolyan fajtájú és minőségű dolgot ugyanolyan mennyiségben köteles a letevőnek visszaadni [Ptk. 6:367. §].