Vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények K+F+i tárgyú együttműködését támogatja a Széchenyi 2020 keretében megjelent „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című (GINOP-2.2.1-15) felhívás.

A kiírás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából – olvasható a felhívásban. A felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá.

Mindezek alapján a projektjavaslatokkal szemben támasztott legfontosabb szakmai követelmények:

 • a projektjavaslat valós, nagy jelentőségű társadalmi, gazdasági probléma megoldására irányul;
 • kutatóhelyek (egyetemi/akadémiai/ágazati) és vállalatok hatékony együttműködésével valósul meg;
 • a szakterület elismert hazai képviselői, műhelyei vesznek részt benne;
 • eredményei fenntartható módon (üzletileg) hasznosulnak.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges.

A meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a GINOP-ból 50 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12–100 db. (Amennyiben a GINOP-2.2.1 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy lezárhatja, ahogy ez nemrégiben egy másik kkv-pályázatnál meg is történt.)

Támogatható tevékenységek

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 25 százaléka):

 • alapkutatás;
 • ipari kutatás;
 • kísérleti feejlesztés.

Csekély összegű támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe;önálllóan egyik sem támogatható)

 • projektelőkészítés
 • projektmenedzsment;
 • piacra jutás támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán,
 • a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (önállóan egyik sem támogatható):

 • technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
 • a kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések;
 • immateriális javak beszerzése.

Regionális beruházási támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe); önállóan ezek sem támogathatók:

 • technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése;
 • a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések;
 • immateriális javak beszerzése.

Csak olyan projektek támogathatók, melyek a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, valamint illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti ágazati prioritások:

 • egészséges társadalom és jólét;
 • fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • tiszta és megújuló energiák;
 • fenntartható környezet;
 • egészséges és helyi élelmiszerek;
 • agrár-innováció;
 • infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (például gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumi partnerek lehetnek

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok
 • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;
 • egyházi felsőoktatási intézmények.

Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet; konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió forint, maximum 4 milliárd forint. Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes elszámolható költségének 5 százalékát kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie.

További részletek a pályázati kiírásban.

Stratégiai K+F műhelyek

A K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” kiírással egy időben megjelent a „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (GINOP-2.3.2-15) felhívás is, amelyen kizárólag a kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok pályázhatnak a kutatási infrastruktúra megerősítése érdekében

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd forint, az egyes projekteknek nyújtott támogatás minimum 500 millió, maximum 2 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig lehetséges.

További részletek a pályázati kiírásban.