Az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó kedvezményes, 18 százalékos adómérték 5 százalékra történő csökkentésével kapcsolatban az adóhivatal munkatársai foglalták össze a legfontosabb információkat és a releváns jogszabályhelyeket.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény (Mód tv.) 52. § b) pontja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 3. számú mellékletének 5 százalékos adómérték alá tartozó szolgáltatásokat tartalmazó II. részét 2018. január 1-jei hatályba lépéssel egy új 4. ponttal egészíti ki. E rendelkezés alapján az internet-hozzáférési szolgáltatást 2017. december 31-ig terhelő 18 százalékos adómérték 2018. január 1-jétől 5 százalékra csökken. (Ezzel egy időben a Mód. tv. 54. §-a hatályon kívül helyezi az Áfa tv. 3/A. számú melléklet II. részének 3. pontját, amely alapján az internet-hozzáférési szolgáltatás 18 százalékos adómérték alá tartozott 2017. január 1-jétől.)

A kedvezményes, 5 százalékos adómérték alkalmazásával kapcsolatos átmeneti rendelkezést az Áfa tv. 2018. január 1-jétől hatályos 312. §-a tárgyalja. A 312. § kimondja, hogy a kedvezményes adómértéket

a) az olyan 2017. december 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyek tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2017. december 31-ét követő időpont, ha a teljesítés időpontját az 58. § szerint kell megállapítani,

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben akkor kell először alkalmazni, amikor a 84. § szerint megállapított időpont 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

Tekintettel arra, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatást jellemzően időszakos elszámolású (ún. folyamatosan teljesített), az Áfa tv. 58. §-a szerinti ügyletként nyújtják, az Áfa tv. 312. § a) pontja értelmében a kedvezményes, 5 százalékos adómérték azon internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében alkalmazható először,

  • amelynek az elszámolási időszaka 2017. december 31-ét követően kezdődik, és
  • amely tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy nyugta kibocsátásának időpontja is 2017. december 31-ét követő időpontra esik.

Az Áfa tv. 312. § b) pontja értelmében az Áfa tv. 58. §-a alá nem tartozó internet-hozzáférési szolgáltatások tekintetében az 5 százalékos adómértéket azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adófizetési kötelezettség (az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított időpont) 2018. január 1-jén vagy az azt követő napon keletkezik. A 84. § (1) bekezdése kimondja, hogy a fizetendő adó megállapítására a teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni.

A 84. § (2) bekezdésében említett esetek közül az internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében az előlegre vonatkozó szabály bír jelentőséggel. Az Áfa tv. 59. §-a, valamint a 84. § (2) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben internet-hozzáférési szolgáltatás kapcsán 2018. január 1-je előtt előleg fizetésére (jóváírására, kézhezvételére) került sor, úgy az előleg vonatkozásában a 2017. december 31-ig hatályos adómértéket kell figyelembe venni. Ha az előleg jóváírása, kézhezvétele 2018. január 1-jén vagy azt követően történik, már a kedvezményes, 5 százalékos adómértéket kell alkalmazni.

Az internet-hozzáférési szolgáltatás definíciója

Az internet-hozzáférési szolgáltatást az Áfa tv. nem SZJ számra utalással határozza meg, hanem az értelmező rendelkezések között, a 259. § 7/B. pontjában külön fogalom található rá. A Mód. tv. az egyértelmű, egységes jogalkalmazás érdekében 2017. június 20-val pontosította az internet-hozzáférési szolgáltatás fogalmát. Az Áfa tv. 259. § 7/B. pontja érdemben nem változott, azonban 2017. június 20-tól az Áfa tv. ezen rendelkezése egyértelművé teszi, hogy az ún. hálózati szolgáltatás nem minősül internet-hozzáférési szolgáltatásnak, ebből következően arra a kedvezményes adómérték nem vonatkozik.