A német nyelvterületen adózók számára a legfontosabb adójogi szakkifejezéseket dr. Szente Mónika, a NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóságának hatósági ügyintézője foglalta össze.

Az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve a munkavállalás szabadsága, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy – bizonyos feltételek teljesítése esetén – minden ki abban az országban vállal munkát, ahol szeretne, illetve ahol megfelelő foglalkoztatót talál.

Az elmúlt években egyre több magyar vállalt munkát külföldön, nagyon sokan Ausztriában vagy Németországban. A külföldi munkavállalás szükségszerűen azzal jár, hogy nemcsak a magyar, hanem a munkavégzés államának adóhivatalával is kapcsolatba kerülnek a munkavállalók. Mind a magyar, mind a külföldi adóhatóságnak szükségszerűen meg kell bizonyosodnia arról, hogy az adózó, adóköteles személy valójában melyik országban rendelkezik állandó lakcímmel vagy ideiglenes lakcímmel, melyik országban, milyen jövedelmet szerzett, milyen juttatásban részesült, és a keresménye után hol és mennyi adót vallott be, mennyi adóelőleg vont le a munkáltató, illetve mennyi adót fizetett már meg vagy éppen mekkora összegű adó-visszatérítésben részesült. A legtöbb államban ezeket az információkat különböző nyomtatványok, bevallások kitöltésével igazolják a hatóságok, illetve kérelmeket, nyomtatványokat, bevallásokat kell kitöltenie a külföldön munkát vállalóknak is. Az adójogi, gazdasági szaknyelvi tudással nem rendelkezőknek problémát okozhat a munkavállaláshoz, jövedelemadózáshoz kapcsolódó nyomtatványok értelmezése, kitöltése.

A következőkben ehhez kívánok segítséget nyújtani a témához kapcsolódó alapvető adójogi kifejezések ismertetésével – írja dr. Szente Mónika az Adóvilág legfrissebb számában megjelent cikkében.

A jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóz tatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmények (Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, röviden: Doppelbesteuerungsabkommen DBA) elején mindig felsorolják azokat az adókat, amelyekre az adott egyezményt alkalmazni kell. A Németországgal kötött egyezmény például az alábbi adókat említi: (személyi) jövedelemadó (Einkommensteuer), társasági adó (Körperschaftsteuer), vagyonadó (Vermögensteuer), telekadó (Grundsteuer), építményadó (Gebäudesteuer), ipari adó (Gewerbesteuer). Fontos megemlíteni még az ingó vagy ingatlan vagyon elidegenítéséből származó nyereség utáni adók (Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens), a vállalkozások által fizetett bérek és fizetések teljes összege utáni adók (Lohnsummensteuern), a vagyonnövekedés adója (Steuern vom Vermögenszuwachs) és az adókra kivetett pótlékok (auf Steuern erhobenen Zuschläge) kifejezéseket is. Az egyezményekben és a kapcsolódó nyomtatványokban a Vertragsstaat kifejezés a szerződő államot jelöli.

Az adófizetés helyével kapcsolatban felmerült vita rendezésre szolgál a kölcsönös egyeztetési eljárás (Verständigungsverfahren).

A natürliche Person a természetes személyt, a juristische Person a jogi személyt jelöli. Bár nem közvetlenül adójogi szakkifejezés, de a munkavállaláshoz kapcsolódóan fontos ismerni az Arbeitnehmer (munkavállaló), Arbeitgeber (munkaadó), Arbeitsvertrag (munkaszerződés), erster Einsatztag (első munkanap), Anzahl der Arbeitstage (munkanapok száma), Kalenderjahr (naptári év), Arbeitslohn (munkabér), Verdienst (kereset, keresmény), Sachbezüge (természetbeni juttatások), Gratifikationen (pénzjutalmak), Tantiemen (tiszteletdíjak, jogdíjak), Honorar (tiszteletdíj), Prämie (jutalom), Provision (jutalék) szavakat, kifejezéseket. Az ingázókra a Pendler, Grenzpendler kifejezéseket használják, a korlátozás nélkül jövedelemadó-fizetésre kötelezett munkavállalók fordulat német megfelelője pedig az unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer.

Milyen szavakkal adózunk német nyelvterületen?

Az adóhatóságot a Steueramt, Finanzamt, Steuerbehörde, esetenként a Finanzverwaltung szavak jelölhetik. Ha a külföldi adóhatóságra utalnak, akkor az ausländisch jelző – értelemszerűen ragozott alakja – kerül az előző szavak elé. A Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers a munkáltató telephelye szerinti adóhivatalt jelöli.

Találkozhatunk még a zuletzt zuständiges inländisches Finanzamt kifejezéssel is, mely az utoljára illetékes belföldi adóhivatalra utal. Az adóztatást a Besteuerung szóval jelölik, ennek megfelelően a Besteuerungsland arra az országra vonatkozik, amelyik az adott jövedelmet adózás alá vonja.

A magyar adóhatóság a magánszemélyeket adóazonosító jellel, míg az egyéni vállalkozókat és társaságokat adószámmal tartja nyilván. A német nyelvű országokban nincs meg ez a magyarhoz hasonló éles terminológia elkülönülés, a Steuernummer, Steueridentifikationsnummer, steuer liche Identifikationsnummer (rövidítve IdNr.) egyaránt jelölheti a magyar fogalmak szerinti adóazonosító jelet, illetve adószámot is. A német nyelvű adatlapoknak ezt a rovatát értelemszerűen kell kitölteni.

Az igazolások megnevezésében a Bescheinigung, Bestätigung szavakkal találkozhatunk, a kérelem címében pedig biztosan feltűnik az Antrag auf etwas (kérelem valami iránt) kifejezés. Ezeket az okmányokat általában több példányban kell kitölteni. Ehhez kapcsolódóan a Bitte dem Finanzamt in zweifacher Ausfertigung vorlegen (Kérjük, az adóhatóság felé két példányban benyújtani!), illetve Ausfertigung für das deutsche Finanzamt (a német adóhatóság példánya) kifejezésekkel találkozhatunk. A példány kifejezésére az Ausfertigung mellett az Exemplar kifejezést is használják. Az igazolás kiállítása németül az Ausstellung der Bescheinigung.

Az Európai Unión belül használatos nyomtatványok címében találkozhatunk még a (Steuer)erklärung für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union kifejezéssel, amely az Európai Unió állampolgárainak (adó)bevallását jelöli; az Einkommensteuererklärung a személyi jövedelemadó bevallást jelöli. Az adóbevallásokra általában az Erklärung szót használják, de ez a szó más szövegkörnyezetben nyilatkozatot is jelenthet. A formanyomtatványra használják még a Vordruck megjelölést is. A nyomtatványok mellékletére az Anhang mellett a Beiblatt szót is használják. A Veranlagungsjahr az adóévet jelöli, míg hasonlóképpen a Veranlagunszeitraum az adókivetés időszakára vonatkozik. A Steuerabzug vom Arbeitslohn fordulat a munkabérből történő adólevonást jelöli.

A bevallásokon, nyomtatványokon először általában a személyes adatokat kell megadni. Ezeknél az alábbiakra kell figyelni: az adózó, adófizetésre kötelezett személy megjelölésére a steuerpflichtige Person (rövidítve stpfl. Person), Steuerzahler, Abgabepflichtige kifejezésekkel találkozhatunk leggyakrabban. Természetes személyek esetében gyakori, hogy az adózóknak nemcsak önmagukról, hanem a házastársról, gyerekekről is nyilatkozni kell. Az Ehegatten jelöli a házastársakat, a férjet az Ehemann, a feleséget az Ehefrau, a gyerek(ek)et a Kind(er), a gyerekek számát a Zahl der Kinder jelöli.

A személyes adatokat a persönliche Angaben, Angaben zur Person, Personalien elnevezésű rovatban kell megadni. A Name elsősorban a teljes névre utal, de ha a Vorname (utónév) kifejezéssel együtt szerepel, akkor a Name a vezetéknévre (Familienname, Nachname) utal, a Geburtsname a születési nevet jelöli. Fontos a Staatsangehörigkeit (állam polgárság) rovat helyes kitöltése. A magyar állampolgároknak ide az ungarisch kifejezést kell beírni. A családi állapot megjelölésére általában a verheiratet (házas), verwitwet (özvegy), geschieden (elvált) vagy a dauernd getrennt lebend (tartósan különélő), alleinstehend (egyedülálló) fogalmak közül lehet választani. Egyes nyomtatványokon a családi állapotot jelölő szó után a seit dem kifejezés is szerepel, ilyenkor a rovatba azt az időpontot kell beírni, amióta az adott családi állapot fennáll.

A címre (Adresse, Anschrift, Wohnanschrift), lakóhelyre (Wohnort, Wohnsitz, Wohnstätte) vonatkozó rovatoknál a település megnevezését vagy a Stadt vagy a Wohnort kifejezéssel kérik. A Hauptwohnsitz az elsődleges lakóhelyet, állandó lakóhelyet jelöli; sok esetben önmagában a Wohnsitz jelenti az állandó lakhelyet, a gewöhnlicher Aufenthalt pedig az ideiglenesen bejelentett tartózkodási helyet. A genaue Angabe der Adresse elnevezésű vagy kezdetű rovatba mindig a teljes címet kell beírni. Az állandó lakóhelyre a Németországgal kötött kettős adózást elkerülő egyezmény a ständiger Wohnstätte kifejezést használja.

Fontos még megemlíteni magánszemélyek esetén a létérdek központja (Mittelpunkt der Lebensinteressen), vállalkozások vonatkozásában pedig a telephely (Betriebsstätte), a tényleges üzletvezetés helye (Ort der tatsächlicher Geschäftsleitung vagy egyszerűen Ort der Leitung), fióktelep (Zweigniederlassung), iroda (Geschäftstelle), gyártelep (Fabrikationsstätte) és műhely (Werkstätte) kifejezéseket is.

Európai uniós kontextusban különösen oda kell figyelni, hogy mikor kérik az állandó bejelentett lakcímet és mikor a letelepedés helye szerinti lakcímet, illetve a levelezési címet. Az Ansässigkeitsstaat kifejezés az EU/EGT igazoláson például a lakóhely szerinti országra utal. Meg kell jegyezni azonban, hogy az Ansässigkeit az illetőséget jelöli. A lakóhely igazolására az Ansässigkeitsbestätigung (illetőségigazolás) elnevezésű nyomtatványok szolgálnak. A genaue Angaben der Adresse, an der die/der Abgabepflichtige steuerlich ansässig ist kifejezés az adózó adójogi illetőség szerinti pontos lakcímére utal.

A nyomtatványok legtöbbjét aláírással kell ellátni. Az Unterschrift szó jelöli az aláírást, a Dienststempel des Finanzamtes, illetve a Dienstsiegel pedig az adóhivatal hivatalos pecsétjét.

Ha az egyik kitöltendő sorban visszautalnak egy másikra, akkor a Zeile (rovat) szót használják, és a sorszámot a szó mögé teszik. Az oszlopot a Spalte szóval jelölik. Több oldalas nyomtatványok esetében találkozhatunk az umseitig angegeben fordulattal, amely a nyomtatvány túloldalán megadott adatra utal vissza, például a die umseitig angegebenen Dividenden a túloldalon megjelölt osztalékot jelenti.

A „nem kívánt rész törlendő” gyakori fordulata a nyomtatványoknak, ez németül így hangzik: Nichtzutreffendes streichen. A „Kérjük kitölteni vagy x-szel megjelölni” fordulat német megfelelője a Bitte ausfüllen und ankreuzen. A „helyes választ kérjük így jelölni” fordulat német megfelelője a Zutreffendes bitte so kennzeichen. Találkozhatunk a Bitte angeben felszólítással is, ez értelemszerűen a „kérjük megadni” vagy „kérjük megjelölni” utasítást jelöli.

Adózásról és munkavállalásról lévén szó, alapvetően fontos a Betrag (összeg), Währung (pénznem), Summe (összesen) Bruttoarbeitslohn (bruttó munkabér), Einkünfte (bevételek, jövedelmek) és Einkommen (jövedelem, jövedelmek), Gesamteinkommen (teljes jövedelem, összes jövedelem), Gesamtvermögen (teljes vagyon), steuerpflichtig (adóköteles), abgabepflichtig (adóköteles), Beantragung eines Befreiungsbescheides (mentesség iránti kérelem), Gesamtbetrag (mindösszesen), insgesamt (összesen), Bruttogesamtbetrag (bruttó összeg, összesen bruttó), Steuervergünstigung (adókedvezmény), Steuerer mäßigung (adókedvezmény), Kinderfreibeträge (gyermekek után járó adókedvezmény), Lohnsteuerbescheinigung (jövedelemigazolás), Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen (vagyon elidegenítéséből származó nyereség), Gehalt, Gehälter (fizetés, fizetések), Lohn, Löhne (bér, bérek), Vergütung (díjazás), Arbeitnehmerüberlassung (munkaerő-kölcsönzés), Quellenbesteuerung (forrásadóztatás) szavak ismerete.

Fontos kiemelni, hogy a magyar terminológiában – bár a hétköznapi nyelvhasználat során erre nem mindig figyelünk – a bevétel és a jövedelem egymásnak nem szinonimái, a jövedelem a bevétel költégekkel csökkentett része. A német terminológiában az Einkunft, többes számban Einkünfte, az Einkommen, az Ertrag, többes számban Erträge egyaránt jelenthet bevételt és jövedelmet is. Az egyes nyomtatványok kitöltése során tehát kellő gondossággal kell eljárni.

A legfontosabb bevétel- és/vagy jövedelemfajták (Art der Einkünfte; Einkunftsart) német elnevezése a következő: Einkünfte aus Gewerbebetrieb (iparűzésből származó jövedelem); Einkünfte aus Kapitalvermögen (tőkevagyonból származó jövedelem); Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bérbeadásból származó jövedelem); Einkünfte aus selbständiger Arbeit (önálló tevékenységből származó jövedelem); Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit vagy Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (nem önálló tevékenységből, azaz munkaviszonyból származó jövedelem), Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen (ingatlan vagyonból származó jövedelem), andere Einkünfte (egyéb jövedelem), Lizenzgebühr (jogdíj), Beratungshonorar (tanácsadási díj), Zinserträge (kamatjövedelem, megtakarításokból származó kamatjövedelem), Dividenden (osztalékok).

A Németországgal kötött kettős adóztatást elkerülő egyezmény osztaléknak tekinti például a részvényekből, „élvezeti” részvényekből vagy „élvezeti” jogokból, bányarészjegyekből, alapítói érdekeltségből vagy más nyereségből való részesedést biztosító jogokból – kivéve a hitelköveteléseket – származó jövedelmet (Einkünfte aus Aktien, genussrechten oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten – ausgenommen Forderungen – mit Gewinnbeteiligung). Ugyanebben az egyezményben a kamat (Zins, Zinsen) mindenfajta követelésből származó jövedelmet jelent, akár van jelzáloggal biztosítva, akár nincs (Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert sind). Ide tartozik többek között az állami értékpapírokból származó jövedelem (Einkünfte aus öffentlichen Anleihen), a kötvényekből származó jövedelem (Einkünfte aus Obligationen). A kamatot fizető személyt a Schuldner szóval, a haszonhúzot a Nutzungsberechtigte szóval jelölik.

Jogdíjakkal kapcsolatosan a szerzői jogok (Urheberrechten), szabadalmak (Patenten), védjegyek (Warenzeichen), formatervezési vagy más minták (Mustern oder Modellen), tervek (Plänen), titkos formulák vagy eljárások (geheime Formeln oder Verfahren) kifejezések ismerete elengedhetetlen.

Az Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen kifejezés a lakóhely szerinti országban adóztatás alá eső jövedelmet jelöli. A jövedelmet szerző személy megjelölésére használják férfiak vonatkozásában az Einkünfteempfänger, nők esetében pedig az Einkünfteempfängerin szót, a Zahlstelle a kifizetőhelyet, a Zinsenzahlung pedig a kamatfizetést jelöli, a jogdíj haszonhúzóját pedig a Nutzungsberechtigten der Lizenzgebühren rovatba kell beírni.

Fontos még tudni a jövedelem megszerzésének időpontját, ez a Zeitpunkt des Zuflusses der Einkünfte; a kifizetés napját a Zeitpunkt der Zahlung, az esedékességet pedig a Fälligkeit jelöli. Az adóztatás alól mentesítendő jövedelem megjelölésére a die von der Besteuerung zu entlastenden Einkünfte kifejezést használják.

Az Einkünfte aus einer in Österreich ausgeübten nichtselbständigen Tätigkeit, für die in Österreich aufgrund der 183-Tage-Regelung des gegenständlichen Doppelbesteuerungsabkommens Steuer freiheit besteht fordulat azt az ausztriai munka viszonyból megszerzett jövedelmet jelöli, mely a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 183-napos szabálya alapján mentes az adó alól.

Előfordulhat, hogy arról is kell nyilatkozni, hogy az adott jövedelmet saját jogon szereztük: a die vorstehend bezeichneten Einkünfte werden für eigene Rechnung vereinnahmt, es besteht daher keine Verpflichtung, sie an andere Personen weiterzugeben fordulat szerint „a fent megjelölt jövedelmeket saját jogon szereztem, nem terhel olyan kötelezettség, hogy azokat más személynek átadjam”.

Tevékenységet lehet végezni alkusz (Makler), bizományos (Kommissionär) vagy más független képviselő (andere unabhängiger Vertreter) útján is.

Előfordulhat, hogy valamely feltételeknek való megfelelést kell az adóhatóságnak igazolnia. Erre a Voraussetzungen [von etwas] sind erfüllt fordulatot használják, és általában a Ja/Nein válasz közül kell megjelölni az adózóra vonatkozót.

A Grundfreibetrag az adómentes küszöbértéket jelöli. A der Betrag aus Zeile 12 (Spalte 2) den Grundfreibetrag nicht übersteigt fordulat azt jelenti, hogy a 12. sor 2. oszlopában szereplő összeg nem éri el a küszöbértéket, azaz nem kell utána adót fizetni. A die Beiträge aus Zeile 12 den doppelten Grundfreibetrag nicht übersteigen azt jelenti, hogy a 12. sorban szereplő összeg nem éri el az adómentes küszöbérték kétszeresét.

A külföldön levont forrásadót a jogszabályokban rögzített feltételek teljesítés esetén vissza lehet igényelni. Az erre vonatkozó formanyomtatvány elnevezés általában Antrag auf Rückzahlung der Abzugsteuer (Kérelem forrásadó visszaigénylésére). A kérelmet benyújtó adózót az Antragsteller szóval jelölik, a Vertreter a képviselőt, a bevollmächtigter Vertreter pedig a meghatalmazott képviselőt jelenti. Ha a Vertreter előtt az allfällig (esetleges) jelző áll, az arra utal, hogy a képviselő rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha az adózó helyett képviselő jár el.

A vom Antragsteller auszufüllen fordulat a nyomtatványnak azon a részén szerepel, amelyet a kérelmezőnek kell kitöltenie. A Rückzahlungsbetrag a visszafizetendő összeget, a Höhe der deutschen/österreichischen Steuer a német/osztrák adó összegét, míg a Höhe der abkommensgemäß zu erhebenden Steuer pedig a megállapodás szerinti adó összegét jelöli. Az Erstattung, Rückerstattung szavak visszatérítést jelentenek, a visszatérítendő összeget pedig az Erstattungsbetrag szóval jelölik. A visszautalással kapcsolatosan – bár nem adójogi kifejezés –, de a teljesség érdekében fontos megemlíteni a következő szavakat is: Kontonummer (bankszámlaszám), Kontoinhaber (számlatulajdonos), Geldinstitut (pénzintézet), Überweisung (átutalás), überweisen (átutal).

Az Anspruchsverzinsung egyfajta késedelmi kamatot jelöl. Fontos, hogy egy bizonyos összegre vonatkozóan visszatérítést csak egyszer lehet kérni, erre figyelmeztet a következő fordulat: der Antragsteller ist darüber informiert, dass ein nochmaliges Verlangen einer Rückzahlung jener Steuerbeträge, die Gegenstand dieses Rückzahlungs antrages sind, finanzstrafrechtliche Folgen auslösen kann, azaz a kérelmezőt tájékoztattuk arról, hogy e visszaigénylésre vonatkozó igényben szereplő adók ismételt visszafizetésére irányuló kérelme büntetőjogi következményekkel járhat.

A munkavállaláshoz szorosan kapcsolódik a járulékfizetés is. Ezzel kapcsolatosan következik néhány alapvető kifejezés azzal a megjegyzéssel, hogy bár a német kifejezések magyar megfelelője formailag sokszor megegyezik a magyar jogrendszerben is használatos fogalmakkal, azonban ne felejtsük el, hogy az adózási szabályok országonként eltérően, így ennek megfelelően a szavak mögötti tartalom is eltérő lehet.

A járulékfizetéssel, illetve a járulék meg nem fizetésével kapcsolatos legfontosabb kifejezések az alábbiak: Beiträgen der sozialen Sicherheit (társadalombiztosítási járulékok), Beitrag (járulék), Beitragsschuldner (a járulékkal tartozó személy), Krankenversicherung (egészségbiztosítás), Rentenversicherung (nyugdíjbiztosítás), Pflegeversicherung (ápolási biztosítás), Arbeitsförderung (foglalkoztatástámogatás), Unfallversicherung (balesetbiztosítás), sonstige Forderung (egyéb követelés), sonstige Versicherung (egyéb biztosítás), Beitragszeitraum (járulékfizetés időtartama), Beitragsgrundlage (járulék alapja), Zeitraum sonstiger Zahlungspflicht (egyéb fizetési kötelezettség időtartama), Säumniszuschläge wegen rückständiger Beiträge (meg nem fizetett járulékok késedelmi kamata), für jeden angefallenen Monat (minden megkezdett hónapra), Mahnkosten (felszólítási díj), Vollstreckungskosten (végrehajtáshoz kapcsolódó költségek).

Az öregségi ellátásokkal kapcsolatban figyelni kell arra, hogy a német nyelvet beszélők legtöbbje a nyugdíjas (Rentner) szóból kiindulva a nyugdíj német meg felelőjének a Rente szót használja, adózási szem pontból azonban figyelni kell arra, hogy a Németországgal kötött kettős adóztatást elkerülő egyezményben a nyugdíjat a Ruhegehalt szóval jelölik, míg a Rente a járadékot jelöli. Fontos megjegyezni, hogy a közszolgálatból nyugdíjba vonulók esetében a nyugdíj kifejezésére még a Pension szó is használatos.

Vállalkozások vonatkozásában meg kell említeni még a vállalkozási nyereség (Unternehmensgewinne), üzletvezetési és általános ügyviteli költségek (Geschäftsführungsund allgemeinen Verwaltungskosten), telephelynek betudható nyereség (die der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne), kapcsolt vállalkozások (verbundene Unternehmen), osztalékot fizető társaság (Dividenden zahlende Gesellschaft), a nyereséget felosztó társaság (die ausschüttende Gesellschaft), osztalék haszonhúzója (Nutzungsberechtigte der Dividenden) kifejezéseket is.

A téma iránt érdeklődők adózással kapcsolatos további szakkifejezéseket, tájékoztató anyagokat, nyomtatványokat és adózással kapcsolatos jogszabályokat a német és az osztrák adóhatóság honlapján találnak. A német nyelven történő adózásban hasznos segítség lehet még a Bundesministerium der Finanzen nyomtatványletöltő portálja, a Formular-Management-System (FMS) der Bundesfinanzverwaltung, amely a www.formulare-bfinv.de címen érhető el, valamint a központi ügyfélszolgálat weboldala a http://www.steuerlichesinfocenter.de címen, ahol a leichte Sprache menüpont választásával egyszerű, hétköznapi nyelven találhatók adózással kapcsolatos információk, illetve egynyelvű szó magyarázatok a szaknyelvet kevésbé ismerők számára is.

Adóvilág, 2016/08.