A termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adókötelezettségéről a legfontosabb tudnivalókat a Pénzügyminisztérium és a NAV szakemberei foglalták össze.

A termőföld haszonbérletére kötött megállapodással érintett felek változásának adójogi következménye

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 9.4. pontjában foglaltak értelmében adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri.

A fenti jogszabályhely értelmében – adózási szempontból – a haszonbérleti szerződés időtartama az irányadó és nem a haszonbérleti szerződésben érintett felek személye.

A mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) földhasználati jogosultságának megszerzésére elsődlegesen a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) rendelkezései vonatkoznak. A haszonbérleti szerződés időtartamára a Földforgalmi tv. 44. §-a tartalmaz szabályozást, melynek (1) bekezdése értelmében a haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre és – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – legfeljebb 20 évre köthető meg.

A Földforgalmi tv. rendelkezik arról is, hogy a föld földhasználati jogosultságát haszonbérlet jogcímén meg lehet szerezni, ennek feltételeit a Földforgalmi tv. által hivatkozott, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) tartalmazza.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai a föld haszonbérletére vonatkozóan csak akkor alkalmazhatóak, ha a Földforgalmi tv., vagy a Fétv., illetve a Földforgalmi tv. 2. § (3) és (4) bekezdéseiben meghatározott törvények másként nem rendelkeznek.

A haszonbérleti szerződés írásba foglalásának kötelezettségéről a Fétv. 46. §-a rendelkezik, mely szerint a Földforgalmi tv-ben meghatározott földhasználati szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. E rendelkezés megsértésével megkötött szerződés semmis.

A Fétv. 57. §-a tartalmazza a haszonbérleti szerződés megszűnésének eseteit. Tekintettel arra, hogy a föld tulajdoni viszonyainak megváltozása, vagyis a haszonbérbe adó személyében bekövetkezett módosulás önmagában nem eredményezi a haszonbérleti szerződés megszűnését, a haszonbérleti szerződés a szerződő felek személyében bekövetkezett változástól függetlenül fennmarad.

A fentiek értelmében, ha a haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri, úgy a bérbeadásból származó jövedelem adómentes. A törvényi feltétel a jelenleg hatályos rendelkezések szerint csak az 5 év elérése, ez pedig független a szerződő felek személyétől, így attól is, ha azokban változás áll be, mert például a termőföld magánszemély tulajdonosa az 5 éves időtartamon belül eladja a termőföldet egy másik magánszemélynek, aki a haszonbérleti szerződésben az eredeti tulajdonos helyébe lép.

Az Szja tv. 1. számú melléklet 9.4. pont 9.4.1. alpontjában foglalt adómentességi rendelkezést az államtól vásárolt föld vonatkozásában is alkalmazni lehet, hiszen a törvényi feltétel csak arra vonatkozik, hogy a haszonbérleti szerződés időtartama érje el az öt évet, ez pedig független a felek személyétől.

Az előhaszonbérleti jog gyakorlásának adójogi következménye

A Földforgalmi tv. 39. §-a értelmében „ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a föld használatának átengedéséről szóló szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv hagyja jóvá.”

A haszonbérleti szerződés főszabályként tehát hatósági jóváhagyáshoz kötött, a kivételeket a Földforgalmi tv. az 59. §-ában határozza meg. A hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződést mindaddig, amíg annak hatósági jóváhagyása nem történik meg, létrejött, de nem hatályosult szerződésnek kell tekinteni.

A haszonbérleti szerződést, ha előhaszonbérleti jog áll fenn, közölni kell az előhaszonbérletre jogosultakkal, akik közül az, aki előhaszonbérleti jogát gyakorolja, a létrejött szerződésben a haszonbérlő helyébe léphet. Az erre vonatkozó részletszabályokat is a Földforgalmi tv. és a Fétv. tartalmazza.

A Földforgalmi tv. 50. § (1) bekezdése értelmében a jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi

a) a haszonbérbeadó részére, ha a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy

b) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.

a) Ha a haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyáshoz nem kötött, akkor a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő helyébe az előhaszonbérletre jogosult az elfogadó jognyilatkozatának a haszonbérbeadóval történt közlése napján lép.

A haszonbérleti szerződés a megkötésének időpontjától hatályos, a használat megkezdésére a felek ettől eltérő, de a szerződés megkötésének időpontját követő időpontot is megállapíthatnak. A használat időtartamát a felek által a használat kezdeteként megjelölt időponttól lehet számítani, ennek hiányában legkorábban a szerződés aláírása napjától.

b) Ha a haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyáshoz kötött, akkor a haszonbérleti szerződés jóváhagyása során lefolytatott vizsgálat kiterjed arra is, hogy előhaszonbérleti jog gyakorlása esetén az előhaszonbérletre jogosultak közül kivel hagyja jóvá a szerződést a hatóság. Hatósági jóváhagyás esetén a haszonbérleti szerződés a jóváhagyás napján hatályosul, ekkor lesz megállapítható a szerződő felek személye is.

A haszonbérleti szerződés a hatósági jóváhagyással hatályosul a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleg, a használat kezdete azonban nem lehet korábbi a hatósági jóváhagyás napjánál. A használat időtartamát a hatósági jóváhagyás napjától lehet számítani, kivéve, ha a felek a használat kezdő időpontját a hatósági jóváhagyás napját követő időpontban határozzák meg.

Mindkét esetben igaz azonban, hogy ha előhaszonbérleti jog gyakorlása esetén a szerződés szerinti haszonbérlő helyébe az előhaszonbérleti joga alapján más személy lép, új szerződés megkötésére nincs szükség.

A föld használatát a földhasználati jogosultságot keletkeztető haszonbérleti szerződés alapján a földhasználati nyilvántartásba be kell jegyezni (vagyis ez nem használati jog és nem az ingatlan-nyilvántartásba kell bejegyezni), azonban a földhasználati jogosultság nem a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzésből a bejegyzés dátumát nem lehet megállapítani, a bejegyzésből – többek között – a használat címe és a használat időtartama (határozott időtartam esetében a használat kezdő és befejező időpontja) állapítható meg.

A fentiekből az is következik, hogy a használat kezdete nem feltétlenül azonos a szerződés megkötésének időpontjával, az ingatlanügyi hatóságnak pedig nem a szerződéskötés időpontját, hanem a használat megkezdésének időpontját kell a földhasználati nyilvántartásba bejegyeznie.

Az Szja tv. 1. számú melléklet 9.4. pontja az adómentesség feltételéül azt szabja, hogy a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérleti időtartama érje el az 5 évet. Vagyis az Szja tv. a haszonbérletnek a haszonbérleti szerződés szerinti időtartamát tekinti mérvadónak és nem a használatnak a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett időtartamát.

Továbbá, az előhaszonbérleti jog gyakorlása esetén a haszonbérbe adó és az előhaszonbérletre jogosult, mint haszonbérlő között jön létre maga a haszonbérleti szerződés, ami azt jelenti, hogy nem „jogutódlás” történik, hiszen az előhaszonbérletre jogosult nem az eredeti haszonbérlő helyébe lép.

A fenti szabályok együttes értelmezése alapján megállapítható, hogy az előhaszonbérletre jogosult és a haszonbérbeadó között létrejött haszonbérleti szerződésben foglaltak alapján kell megállapítani, hogy a haszonbérlet időtartama eléri-e az 5 évet és a bérbeadásból származó jövedelemre alkalmazható-e az Szja tv. 1. számú melléklet 9.4. pontjának adómentességi rendelkezése.

Pénzügyminisztérium – NAV Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály