A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” (EFOP-1.1.4-16) felhívás.

A cél: hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása, az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,4 milliárd forint. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja; a kormány 20 támogatott kérelemmel számol.

Újszerű megközelítés

A projekt újszerű megközelítése abból indul ki, hogy az utcán élők sikeres és eredményes társadalmi integrációjához széles körű szociális segítés, egészségügyi ellátás, képességbeli és mentális fejlesztés, az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása szükséges – ezek azonban csak akkor alkalmazhatóak sikerrel, ha a biztonságos lakhatás iránti alapvető emberi igényt ki tudjuk elégíteni – olvasható a felhívásban. A segítségnyújtás első lépése tehát a biztonságos (nem intézményi keretek között biztosított) lakhatás megteremtése kell, hogy legyen. Ennek megfelelően a lakhatás biztosítása a hajléktalan emberekkel végzett szociális munka kiindulópontja, nem pedig annak elérendő eredménye,

Milyen tevékenységek támogathatók?

 • A felhívás szerint a kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a következők:
 • A célcsoporttagok bevonása: a projektbe bevonható egyének, párok és csoportok felkutatása; komplex szükséglet-felmérés elvégzése; szociális diagnózis készítése; egyéni esetkezeléshez/esetvitelhez kapcsolódóan egyéni fejlesztési terv készítése (lépések, tevékenységek részletes meghatározása); az egyéni fejlesztési terv folyamatos felülvizsgálata és szükség szerinti (az egyéni élethelyzethez igazodó) módosítása.
 • Az egyéni esetkezeléshez/esetvitelhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, az egyéni esetkezelés/esetvitel dokumentálása, és a célok és az elért (rész)eredmények nyomon követése: személyes segítés – egyéni szükségletekhez folyamatosan igazodó intenzitású szociális munka; krízisügyelet tartása (konfliktusok, egyéb problémák azonnali kezelésére, a biztonságos segítői háttér megteremtése érdekében); az egyéni szükségletekhez igazodó módon történő nyomonkövetés, kísérés (intenzív és kevésbé intenzív formában, akár váltakozó módon).
 • A célcsoport lakhatásának támogatásához kapcsolódó szolgáltatások és az ahhoz szükséges beszerzések/felújítások biztosítása: lakhatási lehetőségek felkutatása.
 • Szakmai együttműködési hálózat megszervezése helyi szinten a célcsoport társadalmi integrációjának javítása érdekében (a hálózat résztvevői lehetnek: Kormányhivatal, más szociális, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, képzési szervezetek, munkáltatók, és munkaadói szervezetek, érdekvédő szervezetek/csoportok, önkormányzatok, stb.); együttműködés az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársággal vagy az általa kijelölt szervezettel; adatszolgáltatás a projektmegvalósítással kapcsolatban.

Ki pályázhat?

Önállóan, vagy konzorciumi vezetőként vagy partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • helyi (települési) önkormányzati költségvetési szerv,
 • helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,
 • költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,
 • költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv,
 • alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület
 • egyéb egyesület
 • egyház
 • egyházi intézmény
 • nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
 • egyéb egyházi szervezet
 • egyéb alapítvány
 • közalapítvány
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • nonprofit részvénytársaság

A konzorcium maximum 5 tagú lehet (egy főpályázó és maximum négy konzorciumi partner). Egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt, akár Főpályázóként, akár konzorciumi tagként.

Önállóan nem, csak konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • korlátolt felelősségű társaság
 • részvénytársaság
 • betéti társaság
 • közkereseti társaság
 • egyéb szövetkezet
 • szociális szövetkezet
 • foglalkoztatási szövetkezet
 • nonprofit szociális szövetkezet
 • nonprofit közkereseti társaság
 • nonprofit betéti társaság
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet