Elindult a „Nyelvtanulással a boldogulásért” című (EFOP-3.2.14-17 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívás célja a középfokú oktatásban részt vevő tanulók nyelvtudásának fejlesztése, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgát tevők számának növelése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. április 14-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Indoklás, koncepció

A 2020-tól érvénybe lépő jogszabályi változás szerint – a művészeti felsőoktatási intézményeket leszámítva – a felsőoktatási tanulmányok megkezdésének feltétele lesz a B2 szintű nyelvvizsga megléte. Tekintettel arra, hogy a 60 százalék fölötti eredményű emelt szintű nyelvi érettségi vizsga is kielégíti ezt a feltételt, különösen fontos, hogy minél több tanuló éljen ezzel a lehetőséggel a jövőben – olvasható a felhívásban.

A felhívás a kedvezményezett felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatóinak bevonásával – akik a célcsoporthoz életkorban, érdeklődésben közelebb állnak – kívánja elérni a középiskolai tanulók érdeklődésének felkeltetését a nyelvtanulás iránt, valamint nyelvi kompetenciáik fejlesztését. Az előzetes, a felsőoktatási intézmény által végzett minősítés alapján kiválasztott nyelvszakos hallgatók a középiskolai tanulóknak a tanórákon kívül rendszeresen, legalább heti egy alkalommal élményközpontú, nem formális nyelvi foglalkozásokat tartanak szintfelmérést követően, generált csoportos keretek között. A foglalkozások a hatás erősítése érdekében kiegészíthetők más, nem formális tanulási formákkal is (pl. tanulócsoportok, e-learning stb.).

Így jelen felhívás hozzájárul a tanórán kívüli nem formális nyelvtanulási formák (pl. nyelvi szakkörök, tanulócsoportok, idegen nyelv tanulását segítő foglalkozások, e-learning) elterjesztéséhez, a célnyelvi kultúra megismerését támogató programok lebonyolításához. Ezen túl a projekt keretein belül megtörténik a középiskolai pedagógusok módszertani továbbképzése is, az élménypedagógiával, nem formális oktatással kapcsolatos eszköztáruk bővítésének céljával.

Önállóan támogatható tevékenységek

1. A középiskolai tanulók B2 szintű nyelvtudásának elérését, továbbá a tanulók nyelvtanulás iránti motivációját növelő, nem formális nyelvoktatás megvalósításához szükséges dokumentumok, segédanyagok kidolgozása, nyelvoktatásuk előkészítése.

 • Bevonandó középiskolai tanulók nyelvtudásának, igényeinek felmérése
 • Foglalkozások tematikájának kidolgozása (féléves periódus, a középiskolai tanulók nyelvtudásához igazodó szinten)
 • A foglalkozásokat tartó felsőoktatási hallgatók minősítési rendszerének, ösztönző rendszerének, szakmai támogatási rendszerének kidolgozása,
 • A projekt szakmai megvalósítóinak felkészítése (pl. önálló kurzus, tréning, stb.)
 • Foglalkozási segédletek elkészítése
 • A projekt mérés-értékelési rendszerének kidolgozása (a bevont tanulók fejlődésének követése, a foglalkozások hatásossága, elégedettség mérés, a hallgatók teljesítményének értékelése)

2. Az élményközpontú, nem formális nyelvi foglalkozások megvalósítása a középiskolások számára a nyelvszakos hallgatók bevonásával.

3. A bevont hallgatók szakmai támogatása, nyomon követése, tevékenységük értékelése, visszacsatolások.

 • A felsőoktatási intézmény nyomon követi, értékeli, támogatja a bevont hallgatókat (pl. esetmegbeszélések, problémák feltárása, tapasztalatcsere a hallgatók között)
 • Konzultációs tevékenység a bevont hallgatók és a középiskolai nyelvszakos tanárok között

4. A középiskolai nyelvszakos pedagógusok ismeretanyagának bővítése az élményközpontú, nem formális módszereken alapuló oktatási formák használata tekintetében.

 • A bevont köznevelési intézmények nyelvszakos pedagógusai körében igényfelmérés lefolytatása
 • Az igényfelmérésen alapuó élményközpontú idegennyelv-tanításról szóló továbbképzés vagy tréning kidolgozása, adaptációja (releváns esetben akkreditációja)
 • Középiskolai nyelvszakos pedagógusok részvétele a képzéseken vagy tréningeken

5. A projekt eredményeinek tényadatokon alapuló összefoglalása, értékelése, elemzése

Jelentkezők, keretösszeg

Támogatási kérelmet olyan államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be, amelyek rendelkeznek olyan, idegennyelv szakos tanárok képzését végző tanszékkel/karral, amely idegen nyelvből a 2017. évben emelt szintű érettségi vizsga letételére lehetőség van.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,3 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Egy pályázó 330–410 millió forintot kaphat, a kormány 8–10 támogatott támogatási kérelemmel számol.