2016. január 5. kedd, 10:24
Tao. törvény, NAV
A 2015. évi CXCI. törvény és a 2015. évi CCXII. törvény egyes rendelkezései módosították a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénynek (Tao. tv.) a látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményére vonatkozó szabályait.

A módosítások érintik az „alaptámogatás” és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére nyitva álló határidőt, illetve az adókedvezmény érvényesítésre vonatkozó jogosultságot is – olvasható a NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának tájékoztatójában.

I.

Változott a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben a bejelentési kötelezettségre nyitva álló határidő [Tao. tv. 22/C. § (3d) bekezdés] mind az „alaptámogatás”, mind pedig a kiegészítő sportfejlesztési támogatás vonatkozásában. Az új szabályok szerint az adózó a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét – annak pénzügyi teljesítésétől számított 30 napon belül – köteles az állami adóhatóság részére bejelenteni. E változás következtében a korábbi 8 napos bejelentési határidő meghosszabbodott, továbbá a bejelentési határidő elmulasztása nem tekinthető jogvesztőnek. Ez utóbbi módosítás azt eredményezi, hogy a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelem előterjesztése vonatkozásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény66-67. §-ában foglaltak irányadók. E rendelkezések értelmében a határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is (jelen esetben a SPORTBEJ nyomtatvány benyújtását). Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni.

A 30 napos bejelentési határidőre vonatkozó rendelkezés hatálybalépése tekintetében úgy rendelkezik a Tao. tv. 29/A. § (16) bekezdése, hogy az új szabályt első alkalommal a 2015-2016-os támogatási időszakra 2016. január 1-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni. Ebből adódóan nem alkalmazható a 30 napos meghosszabbított bejelentési határidő

  • a 2015-2016-os támogatási időszakra 2016. január 1-jéig benyújtott sportfejlesztési programokra, továbbá
  • a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 14. § (4), (4a) és (4b) bekezdése alapján meghosszabbított sportfejlesztési programokra sem.

Ezen körbe tartozó sportfejlesztési programok támogatása esetén az adózónak továbbra is a 8 napos, jogvesztő határidőn belül kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget, amely az adókedvezmény igénybevételének egyik feltétele.

II.

A Tao. tv. 29/A. §-ába 2016. január 1-jei hatállyal beiktatott (17) bekezdés szerint az adózó a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján mentesül a Tao. tv. 22/C. § (3d) bekezdése szerinti, a támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére nyitva álló, korábbi 8 napos határidő elmulasztásával összefüggő, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti jogkövetkezmények és a Tao. tv. 22/C. § szerinti adókedvezményre vonatkozó jogosultság elvesztése alól.

Amennyiben az adózó azért esett el az adókedvezmény igénybevételétől, mert akár az „alap-” akár a kiegészítő sportfejlesztési támogatás vonatkozásában a 8 napos, jogvesztő bejelentési határidőnek 2013-ban vagy 2014-ben nem tett eleget, akkor kérelmet nyújthat be az adóhatósághoz annak érdekében, hogy az adókedvezmény érvényesítésére utólag mégis jogosulttá váljon. Az erre irányuló kérelmet – általános esetben – 2016. május 31-éig kell benyújtani az illetékes megyei adó- és vámigazgatósághoz. Az adóhatóság helyt adó határozata alapján az adózó érvényesítheti az adókedvezményt, akár a korábbi adóévek társasági adóbevallásainak önellenőrzése útján is. Amennyiben a 2013-as, 2014-es adóév a társasági adó vonatkozásában ellenőrzéssel lezárt időszaknak minősül, úgy az adókedvezmény igénybevétele céljából ismételt ellenőrzés kezdeményezhető.

III.

A Tao. tv. 22/C. § (3) bekezdés a) pontját, illetve az (5) bekezdés i) pontját érintő 2015. december 17-étől hatályos módosítás értelmében bővültek az adókedvezmény igénybevételére vonatkozó feltételek, ugyanis egy támogatói szándéknyilatkozat rendelkezésre állása is szükséges az adókedvezmény érvényesítéséhez. A támogatás igénybevételére jogosult sportszervezetnek a támogatási igazolás kiállítására jogosult szerv felé előzetesen igazolnia kell, hogy részére, legalább a kiállítani kért támogatási igazolás iránti kérelemben szereplő összegű támogatást, a kérelemben megjelölt támogató szervezet (adózó) a támogatási szándéknyilatkozat alapján rendelkezésre bocsátja. A támogatási igazolás csak akkor állítható ki, ha a sportszervezet csatolja a támogatási szándéknyilatkozatot.

Az itt említett új szabályt első alkalommal annak hatályba lépését követő naptól (azaz 2015. december 18-ától) benyújtott támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmek esetén kell alkalmazni [Tao. tv. 29/Q. § (7) bekezdés].

E módosítás elfogadásával a Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdése szerinti adókedvezmény az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén vehető igénybe:

  • a támogatási szándéknyilatkozat az adózó rendelkezésére áll;
  • az adózó a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor köztartozásmentes;
  • az adózó rendelkezik az arra jogosult szerv által kiállított támogatási igazolással;
  • az adózó a támogatási igazolásban szereplő összegű „alaptámogatást”, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult(ak) számára  az adóévben átutalja;
  • az adózó az „alaptámogatás” és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az adóhatóság részére a pénzügyi teljesítéstől számított 30/8 napos határidőn belül bejelenti a SPORTBEJ jelű nyomtatványon;
  • az adózó az úgynevezett 1 százalékos befizetési kötelezettségét teljesíti.

Cég és szolgáltatás kereső
Twitter megosztás Google+ megosztás
A szerkesztő ajánlja